Art. 20. - [Wniosek o rejestrację dziennika lub czasopisma] - Prawo prasowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1914 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2018 r.
Art.  20.  [Wniosek o rejestrację dziennika lub czasopisma]
1. 
Wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy, zwanym dalej "organem rejestracyjnym". Do postępowania w tych sprawach stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, ze zmianami wynikającymi z niniejszej ustawy.
2. 
Wniosek o rejestrację, o której mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1)
tytuł dziennika lub czasopisma oraz siedzibę i dokładny adres redakcji;
2)
dane osobowe redaktora naczelnego;
3)
określenie wydawcy, jego siedzibę i dokładny adres;
4)
częstotliwość ukazywania się dziennika lub czasopisma.
3. 
Postanowienia zarządzające wpis do rejestru sąd uzasadnia tylko na wniosek.
4. 
Wydawanie dziennika lub czasopisma można rozpocząć, jeżeli organ rejestracyjny nie rozstrzygnął wniosku o rejestrację w ciągu 30 dni od jego zgłoszenia.
5. 
O zmianie danych, o których mowa w ust. 2, należy zawiadomić niezwłocznie organ rejestracyjny.