Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.900 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2023 r. do: 31 sierpnia 2024 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

System oświaty zapewnia w szczególności:

1)
realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
2)
wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;
3)
wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;
4)
możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty;
5)
dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
6)
możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
7)
opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;
8)
opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie;
9)
upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych;
10)
możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych;
11)
zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między poszczególnymi regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi;
12)
kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;
13)
upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;
14)
utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach;
15)
upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;
15a)
upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania oraz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności;
16)
opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
17)
dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy;
18)
kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;
19)
przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;
20)
warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;
21)
upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych;
22)
kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
23)
wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.

System oświaty obejmuje:

1)
przedszkola, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi, a także inne formy wychowania przedszkolnego;
2)
szkoły:
a)
podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego,
b)
ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,
c)
artystyczne;
3)
placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
4) 1
 placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego oraz branżowe centra umiejętności, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych;
5)
placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;
6)
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
7)
młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
8)
placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
9)
placówki doskonalenia nauczycieli;
10)
biblioteki pedagogiczne;
11)
kolegia pracowników służb społecznych.
1. 
System oświaty wspierają:
1)
organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie;
2)
instytuty badawcze;
3)
instytucje kultury;
4)
podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.
1a. 
System oświaty w zakresie kształcenia zawodowego wspierają także pracodawcy, organizacje pracodawców, samorządy gospodarcze lub inne organizacje gospodarcze, stowarzyszenia lub samorządy zawodowe, sektorowe rady do spraw kompetencji oraz Rada Programowa do spraw kompetencji, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 i 2185).
2. 
Organy administracji publicznej, w tym organy prowadzące szkoły i placówki, współdziałają z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 1a, w wykonywaniu zadań wymienionych w art. 1.
3. 
System oświaty mogą wspierać także jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki innych właściwych służb w działaniach służących podnoszeniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
4. 
Organy administracji publicznej, w tym organy prowadzące szkoły i placówki, współdziałają z podmiotami, o których mowa w ust. 3, w zapewnieniu właściwych warunków realizacji zadań wymienionych w ust. 3, w szczególności w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z zakresu podnoszenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)
szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole;
2)
szkole specjalnej lub oddziale specjalnym - należy przez to rozumieć odpowiednio:
a)
szkołę lub oddział dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2,
b)
szkołę lub oddział zorganizowane w podmiocie leczniczym, o którym mowa w przepisach o działalności leczniczej, oraz w jednostce pomocy społecznej, w celu kształcenia dzieci i młodzieży przebywających w tym podmiocie lub jednostce, w których stosuje się odpowiednią organizację kształcenia oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 128 ust. 3;
3)
oddziale integracyjnym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi uczniami, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2;
4)
oddziale dwujęzycznym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę;
4a)
oddziale przygotowania wojskowego - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ust. 6;
5)
szkole integracyjnej - należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały są oddziałami integracyjnymi;
6)
szkole dwujęzycznej - należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały są oddziałami dwujęzycznymi;
7)
szkole rolniczej - należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową kształcącą wyłącznie w zawodach dla rolnictwa, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w pkt 24a, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub minister właściwy do spraw rynków rolnych;
8)
szkole leśnej - należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową kształcącą wyłącznie w zawodach dla leśnictwa, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w pkt 24a, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw środowiska;
9)
szkole morskiej - należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową kształcącą wyłącznie w zawodach podstawowych dla żeglugi morskiej, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w pkt 24a, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej;
10)
szkole żeglugi śródlądowej - należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową kształcącą wyłącznie w zawodach podstawowych dla żeglugi śródlądowej, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w pkt 24a, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej;
11)
szkole rybołówstwa - należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową kształcącą wyłącznie w zawodach podstawowych dla rybołówstwa, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w pkt 24a, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw rybołówstwa;
12)
oddziale międzynarodowym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone zgodnie z programem nauczania ustalonym przez zagraniczną instytucję edukacyjną;
13)
oddziale przygotowawczym - należy przez to rozumieć oddział szkolny dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, jak również wykazują zaburzenia w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, co wymaga dostosowania procesu i organizacji kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 165 ust. 16 pkt 2;
14)
placówce - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-8 i 10;
15) 2
 placówce rolniczej - należy przez to rozumieć placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych wyłącznie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w pkt 24a, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub minister właściwy do spraw rynków rolnych;
16)
organie prowadzącym szkołę lub placówkę - należy przez to rozumieć ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne;
17)
kuratorze oświaty - należy przez to rozumieć kierownika kuratorium oświaty jako jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie;
18)
nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły, placówki i placówki doskonalenia nauczycieli;
19)
rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
20)
uczniach - należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków;
21)
ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230);
22)
oddziale sportowym lub oddziale mistrzostwa sportowego - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ust. 5;
23)
(uchylony);
24)
podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego, programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych;
24a)
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego - należy przez to rozumieć klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1;
24b)
klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego - należy przez to rozumieć klasyfikację zawodów szkolnictwa artystycznego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust. 1;
25)
podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego - należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodu lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, uwzględnianych w programach nauczania, oraz kryteria weryfikacji tych efektów, umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki realizacji kształcenia w zawodzie, w tym wyposażenie i sprzęt niezbędne do realizacji tego kształcenia oraz minimalną liczbę godzin kształcenia w zawodzie;
25a)
podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa artystycznego - należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodu, uwzględnianych w programach nauczania i umożliwiających ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, oraz warunki realizacji kształcenia w zawodzie, w tym wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalną liczbę godzin kształcenia w zawodzie;
26)
programie wychowania przedszkolnego lub programie nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć program, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy o systemie oświaty;
27)
programie nauczania zawodu - należy przez to rozumieć program, o którym mowa w art. 3 pkt 13c ustawy o systemie oświaty;
28)
zadaniach oświatowych jednostek samorządu terytorialnego - należy przez to rozumieć zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej;
28a)
szkole prowadzącej kształcenie zawodowe - należy przez to rozumieć:
a)
szkoły, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b, c, e i f, prowadzące kształcenie w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, do których są przyjmowane:
w przypadku szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b i c - osoby niepełnoletnie oraz niepełnoletnie i pełnoletnie osoby objęte kształceniem specjalnym zorganizowanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2,
w przypadku szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. e i f - niepełnoletnie i pełnoletnie osoby, oraz
b)
szkoły artystyczne;
29)
szkole dla dorosłych - należy przez to rozumieć szkołę, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której są przyjmowane osoby pełnoletnie oraz kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły;
29a)
kształceniu w formie dziennej - należy przez to rozumieć kształcenie, które odbywa się przez 5 dni w tygodniu albo przez 6 dni w tygodniu w przypadkach określonych w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 111 pkt 14 lub art. 113 pkt 9;
29b)
kształceniu w formie stacjonarnej - należy przez to rozumieć kształcenie, które odbywa się przez 3 lub 4 dni w tygodniu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 111 pkt 14;
29c)
kształceniu w formie zaocznej - należy przez to rozumieć kształcenie, które odbywa się co 2 tygodnie przez 2 dni, a w uzasadnionych przypadkach - co tydzień przez 2 dni, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 111 pkt 14;
29d)
szkole polskiej - należy przez to rozumieć szkołę przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, która umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkół polskich;
30) 3
 kształceniu ustawicznym - należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny;
30a) 4
 branżowym centrum umiejętności - należy przez to rozumieć placówkę kształcenia, szkolenia i egzaminowania o zasięgu ogólnokrajowym, ukierunkowaną branżowo w zakresie jednej z dziedzin zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, integrującą szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego, uczelnie oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1a, które prowadzą działalność w zakresie tej dziedziny zawodowej, oraz prowadzącą działalność:
a)
edukacyjno-szkoleniową,
b)
wspierającą współpracę szkół, placówek i uczelni z pracodawcami,
c)
innowacyjno-rozwojową upowszechniającą wiedzę i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową,
d)
wspierającą realizację doradztwa zawodowego dla uczniów i aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów

- skierowaną w szczególności do uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz pracowników, w zakresie tej dziedziny zawodowej;

30b) 5
 organizacji branżowej właściwej dla danej dziedziny zawodowej - należy przez to rozumieć organizację o zasięgu ogólnokrajowym, posiadającą osobowość prawną, prowadzącą działalność statutową w zakresie jednej z dziedzin zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, zrzeszającą:
a)
osoby prawne prowadzące działalność w zakresie tej dziedziny zawodowej lub
b)
osoby fizyczne posiadające wykształcenie związane z tą dziedziną zawodową lub wykonujące zawód związany z tą dziedziną zawodową lub zawód pokrewny do tego zawodu

- działającą odpowiednio na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2022 r. poz. 97), ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 579), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) lub ustawy regulującej funkcjonowanie samorządu zawodowego, w tym samorządu zawodu zaufania publicznego oraz samorządu zawodu służby publicznej, z tym że w przypadku stowarzyszenia działającego na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach stowarzyszenie to musi być wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego;

31) 6
 formach pozaszkolnych - należy przez to rozumieć formy uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmiany kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 117 ust. 1a;
32)
niepełnosprawnościach sprzężonych - należy przez to rozumieć występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną albo z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności;
33)
specyficznych trudnościach w uczeniu się - należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi;
33a)
zawodzie - należy przez to rozumieć również zawód o charakterze pomocniczym określony w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;
34)
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie - należy przez to rozumieć wyodrębniony w zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie jednej kwalifikacji;
35)
kwalifikacyjnym kursie zawodowym - należy przez to rozumieć kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji;
35a)
kursie umiejętności zawodowych - należy przez to rozumieć kurs, którego program nauczania uwzględnia:
a)
podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji albo
b)
efekty kształcenia właściwe dla dodatkowych umiejętności zawodowych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1;
35b)
kursie kompetencji ogólnych - należy przez to rozumieć kurs, którego program nauczania uwzględnia dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego;
35c)
turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników - należy przez to rozumieć formę kształcenia zawodowego teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w tym zawodzie;
35d) 7
 branżowym szkoleniu zawodowym - należy przez to rozumieć specjalistyczne szkolenie, którego łączny wymiar w odniesieniu do uczniów wynosi co najmniej 15 godzin i którego program nauczania uwzględnia wiedzę lub umiejętności zawodowe w zakresie jednej z dziedzin zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, przydatne do wykonywania zawodu, w tym kształtujące umiejętności cyfrowe i umiejętności związane z transformacją ekologiczną;
36)
egzaminie zawodowym - należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 3 pkt 21 ustawy o systemie oświaty;
37)
egzaminie maturalnym - należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 3 pkt 21c ustawy o systemie oświaty;
38)
egzaminie ósmoklasisty - należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 3 pkt 21d ustawy o systemie oświaty;
39)
podręczniku - należy przez to rozumieć podręcznik, o którym mowa w art. 3 pkt 23 ustawy o systemie oświaty;
40)
materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał edukacyjny, o którym mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty;
41)
materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał ćwiczeniowy, o którym mowa w art. 3 pkt 25 ustawy o systemie oświaty;
42)
wielodzietności rodziny - należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;
43)
samotnym wychowywaniu dziecka - należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;
44)
ustawie o finansowaniu zadań oświatowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, 2089 i 2666).

Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

Prawa i obowiązki nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730), z zastrzeżeniem art. 16.

Status prawny pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 15, określają przepisy o pracownikach samorządowych.

1. 
Szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.
2. 
Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 4-13, może być zakładana i prowadzona przez:
1)
jednostkę samorządu terytorialnego;
2)
inną osobę prawną;
3)
osobę fizyczną.
3. 
Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne.
3a.  8
 Branżowe centra umiejętności mogą być zakładane i prowadzone po zawarciu porozumienia między organem lub osobą, o których mowa w ust. 2, albo ministrem, o którym mowa w ust. 7-11 i 13a-14a, zakładającymi branżowe centrum umiejętności a organizacją branżową właściwą dla danej dziedziny zawodowej, mającego na celu objęcie branżowego centrum umiejętności wsparciem merytorycznym, kadrowym i organizacyjnym przez tę organizację branżową w zakresie działalności, o których mowa w art. 4 pkt 30a, prowadzonych przez branżowe centrum umiejętności.
3b.  9
 W porozumieniu, o którym mowa w ust. 3a, określa się w szczególności sposób i formy wspierania działalności, o których mowa w art. 4 pkt 30a, zakres i formy zaangażowania stron porozumienia w realizację zadań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 117 ust. 5, oraz sposób monitorowania przez każdą ze stron porozumienia realizacji tych zadań, a także sposób rozwiązywania sporów wynikających z porozumienia oraz warunki i tryb rozwiązania porozumienia, z tym że termin wypowiedzenia porozumienia nie może być krótszy niż 6 miesięcy.
3c.  10
 Organizacja branżowa właściwa dla danej dziedziny zawodowej może wspomagać materialnie branżowe centrum umiejętności, którego dotyczy porozumienie, o którym mowa w ust. 3a, w zakresie działalności, o których mowa w art. 4 pkt 30a, prowadzonych przez branżowe centrum umiejętności.
3d.  11
 Przepisów ust. 3a-3c nie stosuje się w przypadku, gdy branżowe centrum umiejętności zakłada i prowadzi organizacja branżowa właściwa dla danej dziedziny zawodowej.
3e.  12
 W przypadku gdy porozumienie, o którym mowa w ust. 3a, jest zawierane między jednostką samorządu terytorialnego a organizacją branżową właściwą dla danej dziedziny zawodowej, w jednostce samorządu terytorialnego zadanie związane z zawarciem porozumienia, o którym mowa w ust. 3a, wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.
4. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej mogą zakładać i prowadzić publiczne szkoły i placówki, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49.
5. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania:
1)
zakłada i prowadzi:
a)
szkoły polskie,
b)
publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym;
2)
może zakładać i prowadzić:
a)
publiczne szkoły i placówki o charakterze eksperymentalnym,
b)
publiczne placówki kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym,
c)
szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, które:
prowadzą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lub
umożliwiają uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkół polskich.
6. 
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zakłada i prowadzi publiczne szkoły artystyczne oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych, a także może zakładać i prowadzić placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.
7. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa może zakładać i prowadzić:
1)
publiczne szkoły rolnicze oraz placówki rolnicze o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym;
2)
publiczne placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych;
3) 13
 publiczne branżowe centra umiejętności prowadzące działalność w dziedzinach zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, do których przyporządkowano co najmniej jeden zawód, dla którego zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw rolnictwa.
8.  14
 Minister właściwy do spraw środowiska może zakładać i prowadzić:
1)
publiczne szkoły leśne;
2)
publiczne branżowe centra umiejętności prowadzące działalność w dziedzinach zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, do których przyporządkowano co najmniej jeden zawód, dla którego zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw środowiska.
9.  15
 Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może zakładać i prowadzić:
1)
publiczne szkoły morskie;
2)
publiczne branżowe centra umiejętności prowadzące działalność w dziedzinach zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, do których przyporządkowano co najmniej jeden zawód, dla którego zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.
10.  16
 Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej może zakładać i prowadzić:
1)
publiczne szkoły żeglugi śródlądowej;
2)
publiczne branżowe centra umiejętności prowadzące działalność w dziedzinach zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, do których przyporządkowano co najmniej jeden zawód, dla którego zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej.
11.  17
 Minister właściwy do spraw rybołówstwa może zakładać i prowadzić:
1)
publiczne szkoły rybołówstwa;
2)
publiczne branżowe centra umiejętności prowadzące działalność w dziedzinach zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, do których przyporządkowano co najmniej jeden zawód, dla którego zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw rybołówstwa.
12.  18
 Minister Sprawiedliwości może zakładać i prowadzić publiczne szkoły i placówki, z wyjątkiem branżowych centrów umiejętności, w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz publiczne szkoły i placówki, z wyjątkiem branżowych centrów umiejętności, przy zakładach karnych i aresztach śledczych. Szkoły i placówki przy zakładach karnych i aresztach śledczych działają w ramach ich struktury.
13. 
Szkoły kształcące w zawodzie technik pożarnictwa może zakładać i prowadzić wyłącznie minister właściwy do spraw wewnętrznych.
13a.  19
 Minister właściwy do spraw wewnętrznych może zakładać i prowadzić publiczne branżowe centra umiejętności prowadzące działalność w dziedzinach zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, do których przyporządkowano co najmniej jeden zawód, dla którego zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
14.  20
 Minister właściwy do spraw zdrowia może zakładać i prowadzić:
1)
publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym w zakresie nauczania w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia;
2)
publiczne branżowe centra umiejętności prowadzące działalność w dziedzinach zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, do których przyporządkowano co najmniej jeden zawód, dla którego zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia.
14a.  21
 Ministrowie właściwi do spraw zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego niewymienieni w ust. 4-14 mogą zakładać i prowadzić:
1)
publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe oraz placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4, kształcące wyłącznie w zawodach, dla których ci ministrowie są właściwi;
2)
publiczne branżowe centra umiejętności prowadzące działalność w dziedzinach zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, do których przyporządkowano co najmniej jeden zawód, dla którego zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ci ministrowie są właściwi.
15. 
Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkoli integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 32 ust. 2, szkół podstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, szkół w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin.
16.  22
 Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego, placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3 i 5-8, oraz placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem ust. 6.
17. 
Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym, a w przypadku szkół artystycznych - z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
18. 
Przepis ust. 17 stosuje się również w przypadku przekazywania szkół i placówek pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
19. 
Prowadzenie szkół artystycznych oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych, a także placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych może być przekazywane w drodze porozumienia między ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego a jednostką samorządu terytorialnego.
20. 
Prowadzenie publicznych szkół rolniczych i placówek rolniczych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, publicznych szkół leśnych oraz publicznych szkół morskich, publicznych szkół żeglugi śródlądowej i publicznych szkół rybołówstwa może być przekazywane w drodze porozumienia zawieranego między właściwym ministrem a jednostką samorządu terytorialnego.
21. 
W porozumieniu, o którym mowa w ust. 20, strony mogą określić tryb przekazania mienia będącego odpowiednio we władaniu publicznych szkół rolniczych i placówek rolniczych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, publicznych szkół leśnych oraz publicznych szkół morskich, publicznych szkół żeglugi śródlądowej i publicznych szkół rybołówstwa, niezbędnego do prawidłowego wykonywania zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1.
21a. 
Prowadzenie publicznych szkół, placówek i centrów, o których mowa w ust. 14a, może być przekazywane w drodze porozumienia zawieranego między właściwym ministrem a jednostką samorządu terytorialnego. Przepis ust. 21 stosuje się odpowiednio.
21b.  23
 Prowadzenie publicznych branżowych centrów umiejętności może być przekazywane w drodze porozumienia zawieranego między właściwym ministrem a jednostką samorządu terytorialnego. Przepisy ust. 3a-3c, 3e i 21 stosuje się odpowiednio.
22.  24
 Zakładanie i prowadzenie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, szkół i placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3 i 5-8, oraz placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4, o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym, należy do zadań samorządu województwa, z zastrzeżeniem ust. 6, 22a i 25.
22a.  25
 Zakładanie i prowadzenie publicznych branżowych centrów umiejętności należy do zadań własnych powiatu.
23. 
Powiat i gmina mogą zakładać i prowadzić w ramach zadań własnych publiczne placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne, z zastrzeżeniem ust. 6.
24. 
Założenie przez powiat lub gminę jednostki, o której mowa w ust. 23, następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.
25. 
Plan sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek, o których mowa w ust. 22, określa sejmik województwa w drodze uchwały.
26. 
Zakładanie publicznych kolegiów pracowników służb społecznych należy do zadań własnych samorządu województwa.
1. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza konkurs mający na celu wyłonienie branżowych centrów umiejętności tworzących ogólnopolską sieć branżowych centrów umiejętności oraz rozwój tej sieci.
2. 
Konkurs, o którym mowa w ust. 1, jest ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie rzadziej niż raz na 5 lat.
3. 
Wnioski w ramach konkursu, o którym mowa w ust. 1, mogą składać:
1)
organy prowadzące branżowe centrum umiejętności w zakresie jednej z dziedzin zawodowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1;
2)
organy prowadzące:
a)
szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe kształcącą w co najmniej jednym zawodzie szkolnictwa branżowego przyporządkowanym do dziedziny zawodowej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1 lub
b)
centrum kształcenia zawodowego kształcące w co najmniej jednym zawodzie szkolnictwa branżowego przyporządkowanym do dziedziny zawodowej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1

- zamierzające założyć branżowe centrum umiejętności w zakresie jednej z dziedzin zawodowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1; w tym przypadku do wniosku dołącza się pisemne zobowiązanie do zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 8 ust. 3a;

3)
organizacja branżowa właściwa dla danej dziedziny zawodowej, prowadząca działalność w zakresie jednej z dziedzin zawodowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1, przez co najmniej 2 lata przed datą ogłoszenia konkursu, zamierzająca założyć branżowe centrum umiejętności w zakresie jednej z dziedzin zawodowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1.
4. 
Przy ocenie wniosku złożonego w ramach konkursu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się w szczególności:
1)
spełnienie warunków udziału w konkursie określonych w ust. 3 oraz szczegółowych warunków udziału w konkursie określonych w regulaminie konkursu zgodnie z ust. 5 pkt 2;
2)
poziom merytoryczny wniosku;
3)
adekwatność działań opisanych we wniosku do określonych w regulaminie konkursu szczegółowych kryteriów oceny wniosków.
5. 
Regulamin konkursu, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1)
katalog dziedzin zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1, których dotyczy konkurs;
2)
szczegółowe warunki udziału w konkursie;
3)
tryb przeprowadzenia konkursu, w tym tryb odwoławczy;
4)
szczegółowe kryteria oceny wniosków odnoszące się do poziomu merytorycznego oraz adekwatności działań opisanych we wniosku, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3;
5)
wzór wniosku składanego w ramach konkursu, w tym warunki formalne dotyczące wniosku.
6. 
Zakres danych wymaganych i przetwarzanych w ramach konkursu, o którym mowa w ust. 1, musi być zgodny z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a-c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35).
7. 
Branżowe centra umiejętności wyłonione w konkursie, o którym mowa w ust. 1, tworzą ogólnopolską sieć branżowych centrów umiejętności, z zastrzeżeniem art. 46c ust. 3.
8. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza ogólnopolską sieć branżowych centrów umiejętności, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
9. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecać zadania związane z ogłoszeniem konkursu, o którym mowa w ust. 1, na podstawie umowy, jednostce podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej lub podmiotowi prowadzącemu statutową działalność oświatową lub naukową.
1. 
Jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać z dniem 1 września danego roku, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego, z wyjątkiem osoby, o której mowa w ust. 2, lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły, o ile szkoła ta nie jest jedyną szkołą danego typu prowadzoną przez tę jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z art. 8 ust. 15 lub 16. Przepis nie dotyczy szkoły artystycznej.
2. 
Jednostka samorządu terytorialnego nie może powierzyć lub przekazać wykonywania zadań oświatowych, o których mowa w art. 11 ust. 2-4, osobie prawnej utworzonej przez tę jednostkę samorządu terytorialnego lub osobie prawnej, w której ta jednostka samorządu terytorialnego ma udziały, albo której ma akcje. W szczególności jednostka samorządu terytorialnego nie może przekazać takiej osobie prawnej prowadzenia szkoły na podstawie ust. 1, ani udzielić jej zezwolenia na założenie publicznej szkoły, placówki lub innej formy wychowania przedszkolnego na podstawie art. 88 ust. 4.
3. 
Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1)
w przypadku szkoły podstawowej - wskazanie, czy szkole ustala się obwód;
2)
tryb przejęcia szkoły przez jednostkę samorządu terytorialnego w przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6;
3)
warunki korzystania z mienia przejętej szkoły;
4)
tryb kontroli przestrzegania warunków umowy;
5)
warunki i tryb rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.
4. 
Do szkoły przejętej zgodnie z ust. 1 stosuje się przepisy dotyczące szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, z wyjątkiem art. 88 ust. 4-6.
5. 
Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana przejąć prowadzenie szkoły przekazanej osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, jeżeli osoba prowadząca szkołę nie wykonała polecenia, o którym mowa w art. 56 ust. 1 lub 2, narusza ustawę lub warunki prowadzenia szkoły określone w umowie, o której mowa w ust. 1. W tym przypadku umowa ulega rozwiązaniu z dniem przejęcia szkoły przez jednostkę samorządu terytorialnego.
6. 
Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która przejęła do prowadzenia szkołę publiczną na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, nie może zlikwidować tej szkoły; na wniosek tej osoby jednostka samorządu terytorialnego, która przekazała szkołę, przejmuje jej prowadzenie w trybie określonym w umowie, o której mowa w ust. 1.
7. 
Jednostka samorządu terytorialnego oraz osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która przejmie do prowadzenia szkołę publiczną na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, są obowiązani powiadomić, w terminie 6 miesięcy przed dniem przekazania szkoły do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, pracowników szkoły oraz zakładową organizację związkową o terminie przekazania szkoły, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla pracowników, a także nowych warunkach pracy i płacy. Przepisy art. 261 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854) stosuje się odpowiednio.
8. 
Nauczyciel, w terminie 3 miesięcy od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 7, może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia do szkoły publicznej przejmowanej do prowadzenia przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.
9. 
Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 8, powoduje rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, z dniem przekazania szkoły, chyba że nauczyciel do dnia rozwiązania stosunku pracy wyrazi zgodę na przeniesienie do innej szkoły prowadzonej przez daną jednostkę samorządu terytorialnego.
10. 
Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która przejęła szkołę, na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, z dniem przejęcia szkoły jest obowiązana zaproponować nauczycielom na piśmie nowe warunki pracy i płacy oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego nauczyciele mają złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków.
11. 
Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, o których mowa w ust. 10, powoduje rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z upływem 3 miesięcy od dnia, do którego nauczyciel miał złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 10. Do nauczyciela, który odmówił przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, stosuje się odpowiednio przepisy o rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
12. 
Do czasu przyjęcia nowych warunków pracy i płacy albo rozwiązania stosunku pracy z powodu odmowy ich przyjęcia, w zakresie praw i obowiązków nauczyciela stosuje się dotychczasowe przepisy.
1. 
Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:
1)
zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
2)
zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
3)
wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
4)
zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295), i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;
5)
wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
6)
wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki;
7)
przekazanie do szkół dla dzieci i młodzieży oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, z wyjątkiem szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych.
2. 
W celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 1 organy prowadzące szkoły i placówki, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 4-14a, mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek, o której mowa w ust. 1 pkt 4.
3. 
(uchylony)
3a. 
(uchylony)
4. 
Obowiązek zapewnienia wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy organów prowadzących szkoły i placówki, które na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, nie są obowiązane do stosowania zasad rachunkowości określonych tą ustawą.
1. 
(uchylony)
2. 
Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, jest zadaniem oświatowym:
1)
gmin - w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 32 ust. 2, a także w szkołach, o których mowa w art. 8 ust. 15;
2) 27
 powiatów - w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 8 ust. 16 i 22a;
3)
samorządów województw - w szkołach, placówkach i placówkach doskonalenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w art. 8 ust. 22 i 26.
3. 
Zadaniem oświatowym gminy i powiatu jest także zapewnienie dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 i 9.
4. 
Zadaniem oświatowym powiatu jest także zapewnienie warunków prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat.
5. 
(uchylony)
6. 
(uchylony)
7. 
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach:
1)
egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego;
2)
nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2, oraz ich zespoły wpisuje się do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej jako podmioty, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 i 830).

1. 
Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:
1)
realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
2)
zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
3)
przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
4)
zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1.
2. 
Publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 32 ust. 2, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym jednak niż czas określony w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11.
3. 
W przypadku publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez osobę prowadzącą, zgodnie z ust. 1 pkt 2 i ust. 2, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony, zgodnie z ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przez radę gminy dla publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę.
4. 
Do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego stosuje się przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 4.
5. 
Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się również do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.
6. 
Niepubliczne przedszkole:
1)
realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
2)
zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych; przepisy art. 15 ust. 1 i 4 stosuje się odpowiednio.
7. 
Przepis ust. 6 stosuje się także do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.
1. 
Szkołą publiczną jest szkoła, która:
1)
zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2)
przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3)
zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2;
4)
realizuje:
a)
programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego albo podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego,
b)
ramowy plan nauczania;
5)
realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty.
2. 
Szkoły publiczne oraz szkoły niepubliczne, o których mowa w ust. 3, umożliwiają uzyskanie świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów lub dyplomów państwowych.
3. 
Szkołą niepubliczną niebędącą szkołą artystyczną jest szkoła, która:
1)
realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego;
2)
realizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne w okresie nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;
3)
stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 1 pkt 5;
4)
prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;
5)
w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;
6)
zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych; przepisy art. 15 ust. 2, 4 i 6 stosuje się odpowiednio;
7)
stosuje organizację roku szkolnego ustaloną dla szkół publicznych.
4. 
Niepubliczna szkoła artystyczna może uzyskać uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, o których mowa w ust. 2, jeżeli:
1)
realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne - również podstawę programową kształcenia ogólnego;
2)
realizuje zajęcia edukacyjne zgodnie z ramowym planem nauczania publicznej szkoły artystycznej danego typu;
3)
przyjmuje kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia kształcenia w danej szkole artystycznej, danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji, uwzględniając limity wiekowe kandydatów określone dla kandydatów do publicznej szkoły artystycznej danego typu;
4)
stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 1 pkt 5;
5)
prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla publicznych szkół artystycznych;
6)
kształci w zawodach szkolnictwa artystycznego określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego;
7)
zatrudnia nauczycieli zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych; przepisy art. 15 ust. 2, 4 i 6 stosuje się odpowiednio;
8)
stosuje organizację roku szkolnego ustaloną dla publicznych szkół artystycznych.
1. 
W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu publicznym może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
2. 
W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.
3. 
Osobę, o której mowa w ust. 2, zatrudnia się na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240), z tym że do tej osoby stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się jej wynagrodzenie nie wyższe niż 184% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Organy prowadzące szkoły mogą upoważniać dyrektorów szkół, w indywidualnych przypadkach, do przyznawania wynagrodzenia w wyższej wysokości.
4. 
Osoba, o której mowa w ust. 2, może być zatrudniona w szkole, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, osoba ta, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązana przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.
5. 
Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do placówek artystycznych, placówek, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych i placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, z tym że zgodę na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem wyraża minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
6. 
Przepisy ust. 2-4 stosuje się również w przypadku zatrudnienia osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, z tym że zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego, a w przypadku szkoły artystycznej - za zgodą ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
7. 
(uchylony)
8. 
(uchylony)
9. 
(uchylony)
1. 
W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub placówce publicznej może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, posiadający kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz spełniający warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2-4a tej ustawy. Potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 i 4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, następuje odpowiednio w trybie art. 10 ust. 8a i 8b tej ustawy.
2. 
Nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, zatrudnia się na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, z tym że za każdą godzinę prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 tej ustawy.
1. 
(uchylony).
2. 
Szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne może być tylko szkołą publiczną albo niepubliczną o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej.
1. 
Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy:
1)
ośmioletnią szkołę podstawową;
2)
szkoły ponadpodstawowe:
a)
czteroletnie liceum ogólnokształcące,
b)
pięcioletnie technikum,
c)
trzyletnią branżową szkołę I stopnia,
d)
trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
e)
dwuletnią branżową szkołę II stopnia,
f)
szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.
2. 
Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, jest szkołą specjalną przeznaczoną wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
2a. 
W szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy oraz w szkołach artystycznych kształcenie odbywa się w formie dziennej, a w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej - kształcenie może odbywać się w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej.
2b. 
W szkole dla dorosłych kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej lub zaocznej.
3. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może określić, w drodze rozporządzenia, typ szkoły inny niż wymieniony w ust. 1 oraz ustalić sposób organizacji kształcenia w tym typie szkoły, biorąc pod uwagę konieczność realizowania cyklu kształcenia uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego dla obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
4. 
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych, w tym szkół, w których przeprowadza się egzamin końcowy albo egzamin dyplomowy, oraz szkół, w których przeprowadza się egzamin ósmoklasisty, a także szkół, których ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego, z uwzględnieniem cyklu kształcenia ogólnego lub kształcenia artystycznego realizowanego w tych szkołach, a także możliwości kontynuowania nauki przez uczniów szkół artystycznych w szkołach, o których mowa w ust. 1.
5. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia:
1)
warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego, uwzględniając umożliwienie uczniom godzenia zajęć sportowych z nauką, w szczególności poprzez odpowiednią organizację zajęć dydaktycznych;
2)
warunki realizacji w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe w oparciu o programy szkolenia opracowane przez polskie związki sportowe.
6. 
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
1)
program szkolenia realizowany w oddziale przygotowania wojskowego, mając na uwadze przygotowanie do podjęcia służby wojskowej, rozwijanie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obronnych wśród uczniów;
2)
organizację i formy zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia, o którym mowa w pkt 1, uwzględniając minimalną liczbę zajęć teoretycznych i praktycznych, miejsce realizacji tych zajęć oraz liczebność oddziału;
3)
warunki realizacji zajęć praktycznych, o których mowa w pkt 2, uwzględniając bezpieczeństwo uczniów, potrzebę zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania jednostek wojskowych oraz możliwość realizacji części zajęć praktycznych przez instruktorów organizacji proobronnych, w celu nabycia przez uczniów praktycznych umiejętności wojskowych.
1. 
W ostatniej klasie szkoły podstawowej przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.
2. 
Ukończenie:
1)
szkoły podstawowej umożliwia dalsze kształcenie w szkołach ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a-d;
2)
liceum ogólnokształcącego umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
3)
technikum umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
4)
branżowej szkoły I stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia, lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy II;
5)
branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
6)
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy;
7)
szkoły policealnej umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie.
1. 
Wykształcenie podstawowe posiada osoba, która:
1)
ukończyła szkołę podstawową albo
2)
uzyskała w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w wyniku klasyfikacji rocznej w klasie, której zakres nauczania odpowiada ostatniej klasie szkoły podstawowej, ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq ustawy o systemie oświaty, albo
3)
ukończyła podstawowe studium zawodowe.
2. 
Wykształcenie zasadnicze branżowe posiada osoba, która:
1)
ukończyła branżową szkołę I stopnia albo
2)
zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia oraz:
a)
ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub
b)
posiada certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub świadectwo potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, lub
c)
uzyskała dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
3. 
Wykształcenie średnie branżowe posiada osoba, która:
1)
ukończyła branżową szkołę II stopnia albo
2)
spełniła warunki, o których mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 1 lub 2, oraz zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia, a także:
a)
ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, z tym że kwalifikacja ta wraz z kwalifikacją, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a lub b, zostały wyodrębnione w tym samym zawodzie, lub
b)
posiada certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia lub świadectwo potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, która wraz z kwalifikacją, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a lub b, zostały wyodrębnione w tym samym zawodzie, lub
c)
uzyskała dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodzie nauczanym na poziomie technika.
4. 
Wykształcenie średnie posiada osoba, która:
1)
ukończyła szkołę ponadpodstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, albo
2)
uzyskała w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, w wyniku klasyfikacji rocznej w klasie, której zakres nauczania odpowiada ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego, ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq ustawy o systemie oświaty, albo
3)
ukończyła szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkół zawodowych, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, albo
4)
ukończyła szkołę ponadpodstawową albo szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły ponadpodstawowej działające w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem zasadniczych szkół zawodowych, szkół zasadniczych lub innych równorzędnych.
5. 
Wykształcenie gimnazjalne posiada osoba, która:
1)
ukończyła gimnazjum albo
2)
uzyskała w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum, w wyniku klasyfikacji rocznej w klasie, której zakres nauczania odpowiada ostatniej klasie gimnazjum, ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq ustawy o systemie oświaty, oraz przystąpiła do egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.
6. 
Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiada osoba, która:
1)
ukończyła zasadniczą szkołę zawodową, szkołę zasadniczą lub inną szkołę równorzędną, albo
2)
zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej oraz:
a)
ukończyła kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole zawodowej lub
b)
posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole zawodowej, lub
c)
uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
1. 
W szkołach publicznych i niepublicznych, z wyjątkiem szkół artystycznych, mogą być tworzone oddziały międzynarodowe.
2. 
Utworzenie oddziału międzynarodowego wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
3. 
Zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w szkole podstawowej może zostać udzielone, jeżeli program nauczania ustalony przez zagraniczną instytucję edukacyjną, który ma być realizowany w tym oddziale, umożliwia uzyskanie przez uczniów wiadomości i umiejętności umożliwiających im przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty.
4. 
Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego składa organ prowadzący szkołę, w której ma zostać utworzony oddział międzynarodowy.
5. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 4, określa:
1)
cel, założenia kształcenia i program nauczania, który będzie realizowany w oddziale międzynarodowym;
2)
organizację kształcenia w oddziale międzynarodowym i stosowany system oceniania, klasyfikowania i egzaminowania;
3)
datę rozpoczęcia funkcjonowania oddziału.
6. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:
1)
zgodę rady pedagogicznej na utworzenie oddziału międzynarodowego;
2)
dokument zawierający zgodę zagranicznej instytucji edukacyjnej na przystąpienie szkoły do nauczania zgodnego z programem nauczania ustalonym przez tę instytucję;
3)
opinię kuratora oświaty zawierającą ocenę możliwości organizacyjnych i kadrowych pozwalających na realizowanie w szkole programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję edukacyjną;
4)
w przypadku szkoły publicznej - zobowiązanie organu prowadzącego szkołę do ponoszenia, z dochodów własnych, kosztów kształcenia w oddziale międzynarodowym przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły.
1. 
Nauczanie w oddziale międzynarodowym może być prowadzone w języku obcym, z wyjątkiem zajęć dla uczniów będących obywatelami polskimi obejmujących: język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski.
2. 
Szkoła zapewnia uczniom oddziału międzynarodowego będącym obywatelami polskimi nauczanie języka polskiego oraz części historii dotyczącej historii Polski i części geografii dotyczącej geografii Polski zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego ustaloną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b-h.
3. 
Szkoła zapewnia uczniom oddziału międzynarodowego niebędącym obywatelami polskimi nauczanie języka polskiego jako języka obcego.
4. 
Uczniowie oddziału międzynarodowego w szkole podstawowej przystępują do egzaminu ósmoklasisty.
5. 
Absolwenci szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, b i e, którzy uczęszczali do oddziałów międzynarodowych w tych szkołach, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.
6. 
Szkoła, w której został utworzony oddział międzynarodowy, zapewnia uczniom tego oddziału możliwość przejścia, na każdym etapie kształcenia, do kształcenia realizowanego zgodnie z programami nauczania, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a.
7. 
Do oddziału międzynarodowego nie stosuje się przepisów art. 14 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz pkt 5 w zakresie dotyczącym zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, o których mowa w rozdziale 3a ustawy o systemie oświaty, a także art. 14 ust. 3.
1. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może cofnąć zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w przypadku:
1)
stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, że działalność oddziału międzynarodowego jest sprzeczna z przepisami niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, rozporządzeń wydanych na ich podstawie lub statutem szkoły, w której taki oddział został utworzony;
2)
cofnięcia przez zagraniczną instytucję edukacyjną zgody, o której mowa w art. 21 ust. 6 pkt 2;
3)
cofnięcia przez radę pedagogiczną zgody, o której mowa w art. 21 ust. 6 pkt 1;
4)
niewykonywania przez organ prowadzący szkołę zobowiązania, o którym mowa w art. 21 ust. 6 pkt 4.
2. 
Cofnięcie zezwolenia jest równoznaczne z likwidacją oddziału międzynarodowego. Likwidacja następuje w terminie określonym w decyzji o cofnięciu zezwolenia.

Oddział międzynarodowy może zostać zlikwidowany z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji oddziału międzynarodowego, zawiadomić o zamiarze likwidacji rodziców uczniów i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

1. 
W szkołach publicznych i niepublicznych, z wyjątkiem szkół artystycznych, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych, mogą być tworzone oddziały dwujęzyczne.
2. 
W przypadku szkoły podstawowej oddziały dwujęzyczne, o których mowa w ust. 1, tworzy się począwszy od klasy VII.
3. 
W liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, technikach dwujęzycznych i technikach z oddziałami dwujęzycznymi, dla dzieci i młodzieży, mogą być tworzone klasy wstępne przygotowujące uczniów do kontynuowania nauki w oddziałach dwujęzycznych w tych liceach i technikach.
4. 
Po ukończeniu klasy wstępnej, o której mowa w ust. 3, uczeń w kolejnym roku szkolnym kontynuuje naukę w klasie I oddziału dwujęzycznego w szkole, w której uczęszczał do klasy wstępnej.
5. 
Do uczniów klasy wstępnej, o której mowa w ust. 3, nie stosuje się przepisów rozdziału 3a ustawy o systemie oświaty.

W szkołach polskich oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c, mogą być organizowane oddziały dziecięce dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, umożliwiające naukę w języku polskim, zgodnie z programem nauki i planem nauczania dla oddziałów dziecięcych.

1. 
Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3-5, 7 i 8, realizują program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
1)
treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz
2)
treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
2. 
Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.
3. 
Diagnozę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza dyrektor szkoły lub placówki albo upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki.
4.  28
 Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do przedszkoli, szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych, policealnych szkół artystycznych i branżowych centrów umiejętności.
1. 
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły, z wyjątkiem szkół artystycznych, prowadzą zaplanowane i systematyczne działania w zakresie doradztwa zawodowego, w celu wspierania dzieci i uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych, w tym przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, polegające w szczególności na prowadzeniu:
1)
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego preorientacji zawodowej, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
2)
w klasach I-VI szkół podstawowych orientacji zawodowej, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
3)
w klasach i szkołach, o których mowa w art. 109 ust. 6, zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.
2. 
Doradztwo zawodowe jest realizowane na:
1)
zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego;
2)
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodzie;
3)
zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
4)
zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5)
zajęciach z wychowawcą.
3. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, sposób realizacji doradztwa zawodowego, a także zadania doradcy zawodowego, uwzględniając rolę doradztwa zawodowego w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.
1. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi monitoring karier absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, zwany dalej "monitoringiem karier absolwentów".
2. 
Monitoring karier absolwentów jest prowadzony w celu zapewnienia informacji na temat przebiegu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych na potrzeby prowadzenia polityki oświatowej państwa na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym dostosowywania kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy oraz przygotowywania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.
3. 
Monitoring karier absolwentów jest prowadzony na podstawie:
1)
danych gromadzonych w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2597 oraz z 2023 r. poz. 185);
2)
danych gromadzonych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm. 29 );
3)
danych gromadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;
4)
danych gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na kontach ubezpieczonych lub kontach płatników składek.
4. 
Monitoring karier absolwentów nie obejmuje absolwentów szkół ponadpodstawowych przy zakładach karnych i aresztach śledczych, o których mowa w art. 8 ust. 12.
5. 
Grupę absolwentów szkół ponadpodstawowych objętych w danym roku monitoringiem karier absolwentów określa się na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1, według stanu na dzień 15 marca każdego roku szkolnego.
6. 
Monitoring karier absolwentów obejmuje dane dotyczące absolwentów, o których mowa w ust. 5, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową:
1)
w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym rok szkolny, o którym mowa w ust. 5, oraz
2)
w roku szkolnym poprzedzającym o dwa lata rok szkolny, o którym mowa w ust. 5, oraz
3)
w roku szkolnym poprzedzającym o pięć lat rok szkolny, o którym mowa w ust. 5.
7. 
Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1, obejmują:
1)
numer PESEL absolwenta, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz - jeżeli absolwent nie jest obywatelem polskim - kraj pochodzenia;
2)
rok urodzenia i płeć absolwenta;
3)
numer szkoły ponadpodstawowej w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, którą absolwent ukończył;
4)
rok szkolny, w którym absolwent ukończył szkołę ponadpodstawową, o której mowa w pkt 3;
5)
zawód, w którym kształcił się absolwent - w przypadku absolwenta szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;
6)
informację o uczestniczeniu w okresie do końca roku szkolnego, o którym mowa w pkt 4, w kwalifikacyjnym kursie zawodowym z określeniem kwalifikacji oraz datę rozpoczęcia i datę zakończenia tego kursu;
7)
informację o uczestniczeniu w okresie do końca roku szkolnego, o którym mowa w pkt 4, w kursie umiejętności zawodowych oraz datę rozpoczęcia i datę zakończenia tego kursu;
8)
numer szkoły ponadpodstawowej w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, do której absolwent uczęszczał albo uczęszcza, po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w pkt 3, oraz datę rozpoczęcia i datę zakończenia nauki w tej szkole;
9)
zawód, w którym absolwent rozpoczął kształcenie - w przypadku absolwenta, który po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w pkt 3, rozpoczął naukę w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe;
10)
informację o uzyskaniu tytułu czeladnika przez absolwenta po zdaniu egzaminu czeladniczego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159);
11)
informację o uczestniczeniu przez absolwenta, po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w pkt 3, w kwalifikacyjnym kursie zawodowym z określeniem kwalifikacji oraz datę rozpoczęcia i datę zakończenia tego kursu;
12)
informację o uczestniczeniu przez absolwenta, po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w pkt 3, w kursie umiejętności zawodowych oraz datę rozpoczęcia i datę zakończenia tego kursu.
8. 
Dane, o których mowa w ust. 7 pkt 8-12, obejmują okres od dnia 1 września roku szkolnego następującego po roku szkolnym, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, do dnia 30 kwietnia roku szkolnego, o którym mowa w ust. 5.
9. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje, w postaci elektronicznej, dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4:
1)
okręgowym komisjom egzaminacyjnym - w terminie do dnia 1 kwietnia każdego roku;
2)
ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - w terminie do dnia 1 maja każdego roku.
10. 
Okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w postaci elektronicznej, w terminie do dnia 1 czerwca roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów, dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4, uzupełnione o:
1)
informację o kwalifikacji oraz dacie uzyskania certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;
2)
informację o zawodzie oraz dacie uzyskania dyplomu zawodowego w zakresie zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;
3)
informację o złożeniu deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w danym roku oraz:
a)
w przypadku niezdania egzaminu maturalnego w danym roku, nieprzystąpienia do egzaminu maturalnego w danym roku albo złożenia oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w danym roku - informację o tym, że egzamin ten nie został zdany,
b)
w przypadku zdania egzaminu maturalnego w danym roku - informację o dacie uzyskania świadectwa dojrzałości.
11. 
Uzupełnione dane, o których mowa w ust. 10, są przekazywane według stanu na dzień 31 sierpnia roku szkolnego, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, oraz za okres od dnia 1 września roku szkolnego następującego po roku szkolnym, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, do dnia 31 marca roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów. Dane te nie podlegają anonimizacji przed ich przekazaniem ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
12. 
Okręgowe komisje egzaminacyjne przechowują dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4, do dnia przekazania ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania uzupełnionych danych, o których mowa w ust. 10.
13. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w postaci elektronicznej, w terminie do dnia 1 lipca roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów, dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4, uzupełnione o:
1)
datę rozpoczęcia studiów;
2)
nazwę kierunku studiów;
3)
poziom studiów;
4)
profil studiów;
5)
datę ukończenia studiów i nazwę uzyskanego tytułu zawodowego albo datę skreślenia z listy studentów;
6)
przyporządkowanie kierunku studiów do dyscypliny naukowej lub artystycznej, ze wskazaniem dyscypliny wiodącej w przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż jednej dyscypliny.
14. 
Uzupełnione dane, o których mowa w ust. 13, są przekazywane za okres od dnia 1 października roku kalendarzowego, w którym zakończył się rok szkolny, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów. Dane te nie podlegają anonimizacji przed ich przekazaniem ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
15. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przechowuje dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4, do dnia przekazania ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania uzupełnionych danych, o których mowa w ust. 13.
16. 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w postaci elektronicznej, w terminie do dnia 1 lipca roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów, dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4, uzupełnione o:
1)
rok i miesiąc zgonu absolwenta;
2)
kod tytułu ubezpieczenia;
3)
kod świadczenia albo przerwy w opłacaniu składek wraz z datą dzienną początku lub końca świadczenia albo przerwy w opłacaniu składek;
4)
pierwsze cztery cyfry oraz siódmą cyfrę krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju w postaci umożliwiającej identyfikację województwa (dwie pierwsze cyfry), powiatu (trzecia i czwarta cyfra) oraz rodzaju gminy (siódma cyfra) na podstawie adresu zameldowania lub zamieszkania, lub adresu do korespondencji osoby ubezpieczonej w całym okresie objętym monitoringiem karier absolwentów;
5)
kod Polskiej Klasyfikacji Działalności płatnika składek;
6)
kod płatnika składek wygenerowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, niepozwalający na identyfikację płatnika;
7)
rok i miesiąc wyrejestrowania płatnika składek;
8)
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby ubezpieczonej lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe osoby ubezpieczonej, lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osoby ubezpieczonej, lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osoby ubezpieczonej;
9)
informację o przekroczeniu 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.
17. 
Uzupełnione dane, o których mowa w ust. 16, są przekazywane za okres od dnia 1 stycznia roku szkolnego, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, do dnia 10 maja roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów. Dane te są przekazywane w podziale na miesiące. Dane te nie podlegają anonimizacji przed ich przekazaniem ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
18. 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przechowuje dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4, do dnia przekazania ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania uzupełnionych danych, o których mowa w ust. 16.
19. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje połączenia danych, o których mowa w ust. 7, 10, 13 i 16, w terminie do dnia 30 września roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów.
20. 
Po połączeniu danych, o którym mowa w ust. 19, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania niezwłocznie usuwa z tych danych numer PESEL absolwenta, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz - jeżeli absolwent nie jest obywatelem polskim - kraj pochodzenia.
21. 
Po usunięciu danych zgodnie z ust. 20 monitoring karier absolwentów odbywa się wyłącznie na podstawie danych zanonimizowanych.
22. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w terminie do dnia 1 października roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów, przekazuje, w postaci elektronicznej, Instytutowi Badań Edukacyjnych w Warszawie dane zanonimizowane, o których mowa w ust. 21, w celu opracowania wyników monitoringu karier absolwentów.
23. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przechowuje dane zanonimizowane, o których mowa w ust. 21, przez okres 5 lat od dnia, w którym nastąpiła ich anonimizacja.
24. 
Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania wyniki monitoringu karier absolwentów, opracowane w szczególności w formie raportu krajowego, raportów wojewódzkich i branżowych oraz raportów dla szkół, w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów.
25. 
Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie przechowuje dane, o których mowa w ust. 22, przez okres 3 miesięcy od dnia przekazania ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania wyników monitoringu karier absolwentów, o których mowa w ust. 24.
26. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia wyniki monitoringu karier absolwentów w formie raportu krajowego w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej. W raporcie nie udostępnia się zagregowanych wyników monitoringu karier absolwentów obejmujących mniej niż 10 osób.
27. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może powierzyć jednostce organizacyjnej podległej temu ministrowi prowadzenie monitoringu karier absolwentów.

Szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do Internetu są obowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

1. 
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego są obowiązane do prowadzenia zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach.
2. 
Szkoły są obowiązane do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów kształcących się w tych szkołach w formie dziennej, z wyjątkiem szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne. Obowiązkowy wymiar zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych wynosi 4 godziny lekcyjne, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych - 3 godziny lekcyjne, w ciągu tygodnia.
2a.  30
 W ramach obowiązkowego wymiaru zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a-c, i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas IV-VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, nauczyciel wychowania fizycznego przeprowadza, raz w ciągu roku szkolnego w każdej klasie, testy sprawnościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1.
2b.  31
 Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a-c, i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas IV-VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, albo rodzice niepełnoletnich uczniów przekazują szkole raz w ciągu roku szkolnego dane obejmujące masę ciała i wzrost ucznia. Dane przekazuje się w postaci elektronicznej, chyba że szkoła określi inny sposób ich przekazywania.
2c.  32
 Szkoła wprowadza do ewidencji "Sportowe Talenty", o której mowa w art. 36a ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 1617, 1688 i 1718), dane obejmujące:
1)
wyniki z testów sprawnościowych oraz datę przeprowadzenia testów sprawnościowych - corocznie niezwłocznie po przeprowadzeniu tych testów;
2)
masę ciała i wzrost ucznia - corocznie niezwłocznie po przeprowadzeniu testów sprawnościowych i uzyskaniu tych danych od uczniów albo rodziców niepełnoletniego ucznia.
2d.  33
 W przypadku wprowadzenia do ewidencji "Sportowe Talenty", o której mowa w art. 36a ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, błędnych danych szkoła jest obowiązana niezwłocznie wprowadzić prawidłowe dane.
3. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, mając w szczególności na względzie potrzeby zdrowotne uczniów, specyfikę ich zainteresowań sportowych, warunki realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz tradycje sportowe danego środowiska lub szkoły.
1. 
W szkołach publicznych i niepublicznych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, z wyjątkiem szkół artystycznych, mogą być tworzone oddziały przygotowania wojskowego.
2. 
Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego wymaga zezwolenia Ministra Obrony Narodowej, udzielonego w drodze decyzji administracyjnej.
3. 
Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego nie może naruszać uprawnień ucznia do uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych w odrębnych przepisach, a w przypadku szkół publicznych nie może również naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w niniejszej ustawie, ustawie o systemie oświaty oraz ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
4. 
Warunkiem udzielenia zezwolenia jest:
1)
zapewnienie warunków i odpowiednio wykwalifikowanej kadry do prowadzenia szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6;
2)
występowanie potrzeb rekrutacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w danym regionie;
3)
możliwość zapewnienia wsparcia w prowadzeniu zajęć praktycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6;
4)
pozytywna ocena dotychczasowej współpracy szkoły z jednostkami wojskowymi.
5. 
Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego składa organ prowadzący szkołę, w której ma zostać utworzony ten oddział, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym oddział przygotowania wojskowego ma rozpocząć działalność.
6. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 5, określa:
1)
organizację kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego w sposób umożliwiający uczniom godzenie zajęć z zakresu programu szkolenia, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, z realizacją obowiązkowych zajęć dydaktycznych;
2)
datę rozpoczęcia funkcjonowania oddziału.
7. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się:
1)
opinię rady pedagogicznej;
2)
zobowiązanie organu prowadzącego szkołę do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły.
8. 
Minister Obrony Narodowej udziela zezwolenia na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego po zasięgnięciu opinii właściwego:
1)
kuratora oświaty, zawierającej ocenę możliwości organizacyjnych i kadrowych pozwalających na realizowanie w szkole programu szkolenia, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, w sposób umożliwiający uczniom godzenie realizacji tego programu z realizacją obowiązkowych zajęć dydaktycznych, oraz ocenę spełniania przez szkołę warunków, o których mowa w ust. 3;
2)
szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, zawierającej ocenę potrzeb prowadzenia przygotowania wojskowego w danym regionie, dotychczasowej współpracy szkoły z jednostkami wojskowymi oraz ocenę spełniania przez szkołę warunków, o których mowa w ust. 4, i jej przygotowanie do realizacji programu szkolenia, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6.
9. 
W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 8, Minister Obrony Narodowej wskazuje jednostkę wojskową odpowiedzialną za prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego.
10. 
Minister Obrony Narodowej może cofnąć zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w przypadku:
1)
stwierdzenia przez kuratora oświaty, że działalność oddziału przygotowania wojskowego jest sprzeczna z warunkiem, o którym mowa w ust. 3, lub realizacja programu szkolenia, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, przebiega w sposób uniemożliwiający realizację obowiązkowych zajęć dydaktycznych;
2)
niewykonywania przez organ prowadzący szkołę zobowiązania, o którym mowa w ust. 7 pkt 2;
3)
negatywnej oceny szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w zakresie realizacji programu oraz współpracy z jednostkami wojskowymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, lub w zakresie spełniania przez szkołę warunków, o których mowa w ust. 4.
11. 
Cofnięcie zezwolenia jest równoznaczne z likwidacją oddziału przygotowania wojskowego. Likwidacja następuje w terminie określonym w decyzji o cofnięciu zezwolenia.
12. 
Minister Obrony Narodowej określi corocznie, w drodze rozporządzenia, limit zezwoleń wydawanych na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego, uwzględniając potrzeby rekrutacyjne i możliwości szkoleniowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, oraz środki przeznaczone na ten cel w budżecie państwa.
1. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania inicjuje, koordynuje i wspiera prowadzenie działalności innowacyjnej lub eksperymentalnej w systemie oświaty, a także może zlecić zadania z tego zakresu, w drodze umowy, podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4-6, 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stowarzyszeniom naukowym, zawodowym i innym podmiotom prowadzącym statutową działalność oświatową.
2. 
Jeżeli zadanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy zlecenia nauczania lub kształcenia kadr naukowych podmiotowi, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zlecenie tego zadania następuje w trybie określonym odpowiednio w art. 464 ust. 1 lub 2 tej ustawy.
1. 
W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w:
1)
art. 10 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 21 ust. 4 i ust. 6 pkt 4, art. 23 ust. 1 pkt 4, art. 24, art. 28a ust. 5 i ust. 7 pkt 2, art. 88 ust. 7, art. 89 ust. 1 i 13, art. 91 ust. 1, 1a, 2, 3 i 7 oraz art. 93 ust. 1 - wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa;
2)
art. 10 ust. 1 pkt 1-5 i 7, art. 62 ust. 2, art. 63 ust. 1, 12-14, 18 i 20, art. 66 ust. 1, art. 68 ust. 7 i 9, art. 91 ust. 8 oraz art. 128 ust. 1 i 8 - wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa;
3)
art. 10 ust. 1 pkt 6, art. 15 ust. 6, art. 56 ust. 2, art. 57, art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 1, art. 68 ust. 8, art. 71 ust. 2 i 3, art. 88 ust. 4, art. 89 ust. 6 i 7, art. 106 ust. 3, 5 i 6, art. 107 ust. 6, 8, 9 i 9a, art. 110 ust. 3, art. 117 ust. 8, art. 125a ust. 5 oraz art. 127 ust. 6, 16a, 17 i 17a - wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.
2. 
W przypadku przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje określone w:
1)
art. 130 ust. 6a, art. 131 ust. 4-6, art. 133 ust. 2 i 3, art. 144 ust. 4, art. 145 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 147 ust. 6 oraz art. 156 ust. 1 - wykonuje odpowiednio rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa;
2)
art. 130 ust. 3, art. 134 ust. 5, art. 135 ust. 7, art. 152, art. 153 ust. 5, art. 154 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 6-8 , art. 159 ust. 1-3 oraz art. 165 ust. 6 - wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.
3. 
Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 9 ust. 7 i art. 168 ust. 1, 9 i 11-13, wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.
1. 
Słuchaczem kolegium pracowników służb społecznych może być tylko osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.
2. 
W zakresie uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, korzystania ze świadczeń zdrowotnych i odbywania przeszkolenia wojskowego do słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych stosuje się przepisy dotyczące studentów szkół wyższych.
3. 
Kolegia pracowników służb społecznych mogą pobierać opłaty za egzaminy wstępne oraz za zajęcia dydaktyczne, z wyłączeniem zajęć dydaktycznych w systemie dziennym w publicznych kolegiach pracowników służb społecznych, chyba że są powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce.
4. 
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizację i zasady działania, w tym zasady powierzania stanowisk kierowniczych, zasady sprawowania opieki naukowo-dydaktycznej i nadzoru nad kolegiami pracowników służb społecznych, a także warunki i tryb wydawania oraz wzory druków wydawanych słuchaczom i absolwentom kolegiów pracowników służb społecznych, w tym umieszczenie na dyplomach ukończenia kolegiów pracowników służb społecznych znaków graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226).
5. 
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, standardy kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych, uwzględniając w szczególności wymagania dotyczące realizowania planów nauczania, przedmioty kształcenia, zakres i wymiar praktyk zawodowych, treści programowe i wymagane umiejętności.
6. 
W zakresie nieuregulowanym odmiennie w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i 5 do kolegiów pracowników służb społecznych stosuje się przepisy dotyczące szkół.
1. 
Inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki, organy prowadzące szkoły lub placówki, organy sprawujące nadzór pedagogiczny oraz inne podmioty realizujące zadania i obowiązki określone w ustawie przetwarzają dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań i obowiązków wynikających z tych przepisów.
2. 
Nauczyciele oraz inne osoby pełniące funkcje lub wykonujące pracę w podmiotach, o których mowa w ust. 1, są obowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych uczniów.
3. 
Przepisu ust. 2 nie stosuje się:
1)
w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia;
2)
jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, wyrazi zgodę na ujawnienie określonych informacji;
3)
w przypadku gdy przewidują to przepisy szczególne.

W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze.

W przypadku, o którym mowa w art. 30b, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do wszystkich lub niektórych jednostek systemu oświaty, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b, w szczególności w zakresie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów, organizacji roku szkolnego i organizacji pracy tych jednostek, a także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby zapewnić prawidłową realizację celów i zadań tych jednostek.

1. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może powoływać zespoły doradcze lub ekspertów w celu przedstawienia opinii lub ekspertyzy na jego potrzeby.
2. 
Ekspertom, o których mowa w ust. 1, za przedstawienie opinii lub ekspertyzy przysługuje wynagrodzenie finansowane z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, nie wyższe niż 60% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, biorąc pod uwagę zakres i pracochłonność wykonania opinii lub ekspertyzy oraz wykorzystanie materiałów pomocniczych niezbędnych do jej wykonania, a także doświadczenie zawodowe lub tytuł naukowy lub zawodowy eksperta.
3. 
Członkom zespołów doradczych, o których mowa w ust. 1, wynagrodzenie nie przysługuje.
4. 
Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
1 Art. 2 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
2 Art. 4 pkt 15 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
3 Art. 4 pkt 30 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
4 Art. 4 pkt 30a dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
5 Art. 4 pkt 30b dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
6 Art. 4 pkt 31 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
7 Art. 4 pkt 35d dodany przez art. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
8 Art. 8 ust. 3a dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
9 Art. 8 ust. 3b dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
10 Art. 8 ust. 3c dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
11 Art. 8 ust. 3d dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
12 Art. 8 ust. 3e dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
13 Art. 8 ust. 7 pkt 3 dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
14 Art. 8 ust. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
15 Art. 8 ust. 9 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
16 Art. 8 ust. 10 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
17 Art. 8 ust. 11 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
18 Art. 8 ust. 12 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
19 Art. 8 ust. 13a dodany przez art. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
20 Art. 8 ust. 14 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
21 Art. 8 ust. 14a zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
22 Art. 8 ust. 16 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
23 Art. 8 ust. 21b dodany przez art. 1 pkt 3 lit. h ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
24 Art. 8 ust. 22 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. i ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
25 Art. 8 ust. 22a dodany przez art. 1 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
26 Art. 8a dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
27 Art. 11 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
28 Art. 26 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
29 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117, 1459, 2185 i 2306 oraz z 2023 r. poz. 212.
30 Art. 28 ust. 2a dodany przez art. 4 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2023 r.
31 Art. 28 ust. 2b dodany przez art. 4 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2023 r.
32 Art. 28 ust. 2c dodany przez art. 4 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2023 r.
33 Art. 28 ust. 2d dodany przez art. 4 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2023 r.