Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.910 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2021 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  71.  [Wstrzymanie wykonania uchwały rady pedagogicznej]
1.  Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w art. 70 ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa.
2.  O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
3.  Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.