[Przesłanki odwołania ze stanowiska kierowniczego] - Art. 66. - Prawo oświatowe. - Dz.U.2021.1082 t.j. - OpenLEX

Art. 66. - [Przesłanki odwołania ze stanowiska kierowniczego] - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  66.  [Przesłanki odwołania ze stanowiska kierowniczego]
1. 
Organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce:
1)
odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie:
a)
złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,
b)
ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 57 ust. 2 w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli - bez wypowiedzenia,
c)
złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku, o którym mowa w art. 56 ust. 3;
2)
w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.
2. 
Opinię, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje się w terminie 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia organu, o którym mowa w ust. 1.