[Czasowe ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w sytuacjach nadzwyczajnych] - Art. 30b. - Prawo... - Dz.U.2021.1082 t.j. - OpenLEX

Art. 30b. - [Czasowe ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w sytuacjach nadzwyczajnych] - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2023 r.
Art.  30b.  [Czasowe ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w sytuacjach nadzwyczajnych]

W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze.