[Zakres przetwarzania danych osobowych przez jednostki organizacyjne i inne podmioty realizujące zadania i obowiązki ustawowe;... - Dz.U.2021.1082 t.j. - OpenLEX

Art. 30a. - [Zakres przetwarzania danych osobowych przez jednostki organizacyjne i inne podmioty realizujące zadania i obowiązki ustawowe; obowiązek zachowania w poufności informacji w zakresie danych wrażliwych] - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2023 r.
Art.  30a.  [Zakres przetwarzania danych osobowych przez jednostki organizacyjne i inne podmioty realizujące zadania i obowiązki ustawowe; obowiązek zachowania w poufności informacji w zakresie danych wrażliwych]
1. 
Inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki, organy prowadzące szkoły lub placówki, organy sprawujące nadzór pedagogiczny oraz inne podmioty realizujące zadania i obowiązki określone w ustawie przetwarzają dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań i obowiązków wynikających z tych przepisów.
2. 
Nauczyciele oraz inne osoby pełniące funkcje lub wykonujące pracę w podmiotach, o których mowa w ust. 1, są obowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych uczniów.
3. 
Przepisu ust. 2 nie stosuje się:
1)
w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia;
2)
jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, wyrazi zgodę na ujawnienie określonych informacji;
3)
w przypadku gdy przewidują to przepisy szczególne.