[Organy jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania i kompetencje organu prowadzącego] - Art. 29. - Prawo oświatowe. - Dz.U.2021.1082 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - [Organy jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania i kompetencje organu prowadzącego] - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  29.  [Organy jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania i kompetencje organu prowadzącego]
1. 
W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w:
1)
art. 10 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 21 ust. 4 i ust. 6 pkt 4, art. 23 ust. 1 pkt 4, art. 24, art. 28a ust. 5 i ust. 7 pkt 2, art. 88 ust. 7, art. 89 ust. 1 i 13, art. 91 ust. 1, 1a, 2, 3 i 7 oraz art. 93 ust. 1 - wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa;
2) 11
 art. 10 ust. 1 pkt 1-5 i 7, art. 62 ust. 2, art. 63 ust. 1, 12-14, 18 i 20, art. 66 ust. 1, art. 68 ust. 7 i 9, art. 91 ust. 8 oraz art. 128 ust. 1 i 8 - wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa;
3) 12
 art. 10 ust. 1 pkt 6, art. 15 ust. 6, art. 56 ust. 2, art. 57, art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 1, art. 68 ust. 8, art. 71 ust. 2 i 3, art. 88 ust. 4, art. 89 ust. 6 i 7, art. 106 ust. 3, 5 i 6, art. 107 ust. 6, 8, 9 i 9a, art. 110 ust. 3, art. 117 ust. 8, art. 125a ust. 5 oraz art. 127 ust. 6, 16a, 17 i 17a - wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.
2. 
W przypadku przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje określone w:
1)
art. 130 ust. 6a, art. 131 ust. 4-6, art. 133 ust. 2 i 3, art. 144 ust. 4, art. 145 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 147 ust. 6 oraz art. 156 ust. 1 - wykonuje odpowiednio rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa;
2)
art. 130 ust. 3, art. 134 ust. 5, art. 135 ust. 7, art. 152, art. 153 ust. 5, art. 154 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 6-8 , art. 159 ust. 1-3 oraz art. 165 ust. 6 - wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.
3. 
Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 9 ust. 7 i art. 168 ust. 1, 9 i 11-13, wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.
11 Art. 29 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 5 pkt 3 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2022 r.
12 Art. 29 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 5 pkt 3 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2022 r.