[Oddziały przygotowania wojskowego] - Art. 28a. - Prawo oświatowe. - Dz.U.2021.1082 t.j. - OpenLEX

Art. 28a. - [Oddziały przygotowania wojskowego] - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2023 r.
Art.  28a.  [Oddziały przygotowania wojskowego]
1. 
W szkołach publicznych i niepublicznych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, z wyjątkiem szkół artystycznych, mogą być tworzone oddziały przygotowania wojskowego.
2. 
Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego wymaga zezwolenia Ministra Obrony Narodowej, udzielonego w drodze decyzji administracyjnej.
3. 
Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego nie może naruszać uprawnień ucznia do uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych w odrębnych przepisach, a w przypadku szkół publicznych nie może również naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w niniejszej ustawie, ustawie o systemie oświaty oraz ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
4. 
Warunkiem udzielenia zezwolenia jest:
1)
zapewnienie warunków i odpowiednio wykwalifikowanej kadry do prowadzenia szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6;
2)
występowanie potrzeb rekrutacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w danym regionie;
3)
możliwość zapewnienia wsparcia w prowadzeniu zajęć praktycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6;
4)
pozytywna ocena dotychczasowej współpracy szkoły z jednostkami wojskowymi.
5. 
Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego składa organ prowadzący szkołę, w której ma zostać utworzony ten oddział, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym oddział przygotowania wojskowego ma rozpocząć działalność.
6. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 5, określa:
1)
organizację kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego w sposób umożliwiający uczniom godzenie zajęć z zakresu programu szkolenia, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, z realizacją obowiązkowych zajęć dydaktycznych;
2)
datę rozpoczęcia funkcjonowania oddziału.
7. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się:
1)
opinię rady pedagogicznej;
2)
zobowiązanie organu prowadzącego szkołę do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły.
8. 
Minister Obrony Narodowej udziela zezwolenia na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego po zasięgnięciu opinii właściwego:
1)
kuratora oświaty, zawierającej ocenę możliwości organizacyjnych i kadrowych pozwalających na realizowanie w szkole programu szkolenia, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, w sposób umożliwiający uczniom godzenie realizacji tego programu z realizacją obowiązkowych zajęć dydaktycznych, oraz ocenę spełniania przez szkołę warunków, o których mowa w ust. 3;
2) 9
 szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, zawierającej ocenę potrzeb prowadzenia przygotowania wojskowego w danym regionie, dotychczasowej współpracy szkoły z jednostkami wojskowymi oraz ocenę spełniania przez szkołę warunków, o których mowa w ust. 4, i jej przygotowanie do realizacji programu szkolenia, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6.
9. 
W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 8, Minister Obrony Narodowej wskazuje jednostkę wojskową odpowiedzialną za prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego.
10. 
Minister Obrony Narodowej może cofnąć zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w przypadku:
1)
stwierdzenia przez kuratora oświaty, że działalność oddziału przygotowania wojskowego jest sprzeczna z warunkiem, o którym mowa w ust. 3, lub realizacja programu szkolenia, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, przebiega w sposób uniemożliwiający realizację obowiązkowych zajęć dydaktycznych;
2)
niewykonywania przez organ prowadzący szkołę zobowiązania, o którym mowa w ust. 7 pkt 2;
3) 10
 negatywnej oceny szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w zakresie realizacji programu oraz współpracy z jednostkami wojskowymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, lub w zakresie spełniania przez szkołę warunków, o których mowa w ust. 4.
11. 
Cofnięcie zezwolenia jest równoznaczne z likwidacją oddziału przygotowania wojskowego. Likwidacja następuje w terminie określonym w decyzji o cofnięciu zezwolenia.
12. 
Minister Obrony Narodowej określi corocznie, w drodze rozporządzenia, limit zezwoleń wydawanych na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego, uwzględniając potrzeby rekrutacyjne i możliwości szkoleniowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, oraz środki przeznaczone na ten cel w budżecie państwa.
9 Art. 28a ust. 8 pkt 2 zmieniony przez art. 763 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. (Dz.U.2022.655) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 kwietnia 2022 r.
10 Art. 28a ust. 10 pkt 3 zmieniony przez art. 763 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. (Dz.U.2022.655) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 kwietnia 2022 r.