Art. 26b. - [Monitoring karier absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych] - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.900 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2023 r. do: 31 sierpnia 2024 r.
Art.  26b.  [Monitoring karier absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych]
1. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi monitoring karier absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, zwany dalej "monitoringiem karier absolwentów".
2. 
Monitoring karier absolwentów jest prowadzony w celu zapewnienia informacji na temat przebiegu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych na potrzeby prowadzenia polityki oświatowej państwa na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym dostosowywania kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy oraz przygotowywania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.
3. 
Monitoring karier absolwentów jest prowadzony na podstawie:
1)
danych gromadzonych w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2597 oraz z 2023 r. poz. 185);
2)
danych gromadzonych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm. 29 );
3)
danych gromadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;
4)
danych gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na kontach ubezpieczonych lub kontach płatników składek.
4. 
Monitoring karier absolwentów nie obejmuje absolwentów szkół ponadpodstawowych przy zakładach karnych i aresztach śledczych, o których mowa w art. 8 ust. 12.
5. 
Grupę absolwentów szkół ponadpodstawowych objętych w danym roku monitoringiem karier absolwentów określa się na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1, według stanu na dzień 15 marca każdego roku szkolnego.
6. 
Monitoring karier absolwentów obejmuje dane dotyczące absolwentów, o których mowa w ust. 5, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową:
1)
w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym rok szkolny, o którym mowa w ust. 5, oraz
2)
w roku szkolnym poprzedzającym o dwa lata rok szkolny, o którym mowa w ust. 5, oraz
3)
w roku szkolnym poprzedzającym o pięć lat rok szkolny, o którym mowa w ust. 5.
7. 
Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1, obejmują:
1)
numer PESEL absolwenta, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz - jeżeli absolwent nie jest obywatelem polskim - kraj pochodzenia;
2)
rok urodzenia i płeć absolwenta;
3)
numer szkoły ponadpodstawowej w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, którą absolwent ukończył;
4)
rok szkolny, w którym absolwent ukończył szkołę ponadpodstawową, o której mowa w pkt 3;
5)
zawód, w którym kształcił się absolwent - w przypadku absolwenta szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;
6)
informację o uczestniczeniu w okresie do końca roku szkolnego, o którym mowa w pkt 4, w kwalifikacyjnym kursie zawodowym z określeniem kwalifikacji oraz datę rozpoczęcia i datę zakończenia tego kursu;
7)
informację o uczestniczeniu w okresie do końca roku szkolnego, o którym mowa w pkt 4, w kursie umiejętności zawodowych oraz datę rozpoczęcia i datę zakończenia tego kursu;
8)
numer szkoły ponadpodstawowej w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, do której absolwent uczęszczał albo uczęszcza, po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w pkt 3, oraz datę rozpoczęcia i datę zakończenia nauki w tej szkole;
9)
zawód, w którym absolwent rozpoczął kształcenie - w przypadku absolwenta, który po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w pkt 3, rozpoczął naukę w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe;
10)
informację o uzyskaniu tytułu czeladnika przez absolwenta po zdaniu egzaminu czeladniczego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159);
11)
informację o uczestniczeniu przez absolwenta, po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w pkt 3, w kwalifikacyjnym kursie zawodowym z określeniem kwalifikacji oraz datę rozpoczęcia i datę zakończenia tego kursu;
12)
informację o uczestniczeniu przez absolwenta, po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w pkt 3, w kursie umiejętności zawodowych oraz datę rozpoczęcia i datę zakończenia tego kursu.
8. 
Dane, o których mowa w ust. 7 pkt 8-12, obejmują okres od dnia 1 września roku szkolnego następującego po roku szkolnym, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, do dnia 30 kwietnia roku szkolnego, o którym mowa w ust. 5.
9. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje, w postaci elektronicznej, dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4:
1)
okręgowym komisjom egzaminacyjnym - w terminie do dnia 1 kwietnia każdego roku;
2)
ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - w terminie do dnia 1 maja każdego roku.
10. 
Okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w postaci elektronicznej, w terminie do dnia 1 czerwca roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów, dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4, uzupełnione o:
1)
informację o kwalifikacji oraz dacie uzyskania certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;
2)
informację o zawodzie oraz dacie uzyskania dyplomu zawodowego w zakresie zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;
3)
informację o złożeniu deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w danym roku oraz:
a)
w przypadku niezdania egzaminu maturalnego w danym roku, nieprzystąpienia do egzaminu maturalnego w danym roku albo złożenia oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w danym roku - informację o tym, że egzamin ten nie został zdany,
b)
w przypadku zdania egzaminu maturalnego w danym roku - informację o dacie uzyskania świadectwa dojrzałości.
11. 
Uzupełnione dane, o których mowa w ust. 10, są przekazywane według stanu na dzień 31 sierpnia roku szkolnego, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, oraz za okres od dnia 1 września roku szkolnego następującego po roku szkolnym, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, do dnia 31 marca roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów. Dane te nie podlegają anonimizacji przed ich przekazaniem ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
12. 
Okręgowe komisje egzaminacyjne przechowują dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4, do dnia przekazania ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania uzupełnionych danych, o których mowa w ust. 10.
13. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w postaci elektronicznej, w terminie do dnia 1 lipca roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów, dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4, uzupełnione o:
1)
datę rozpoczęcia studiów;
2)
nazwę kierunku studiów;
3)
poziom studiów;
4)
profil studiów;
5)
datę ukończenia studiów i nazwę uzyskanego tytułu zawodowego albo datę skreślenia z listy studentów;
6)
przyporządkowanie kierunku studiów do dyscypliny naukowej lub artystycznej, ze wskazaniem dyscypliny wiodącej w przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż jednej dyscypliny.
14. 
Uzupełnione dane, o których mowa w ust. 13, są przekazywane za okres od dnia 1 października roku kalendarzowego, w którym zakończył się rok szkolny, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów. Dane te nie podlegają anonimizacji przed ich przekazaniem ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
15. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przechowuje dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4, do dnia przekazania ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania uzupełnionych danych, o których mowa w ust. 13.
16. 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w postaci elektronicznej, w terminie do dnia 1 lipca roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów, dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4, uzupełnione o:
1)
rok i miesiąc zgonu absolwenta;
2)
kod tytułu ubezpieczenia;
3)
kod świadczenia albo przerwy w opłacaniu składek wraz z datą dzienną początku lub końca świadczenia albo przerwy w opłacaniu składek;
4)
pierwsze cztery cyfry oraz siódmą cyfrę krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju w postaci umożliwiającej identyfikację województwa (dwie pierwsze cyfry), powiatu (trzecia i czwarta cyfra) oraz rodzaju gminy (siódma cyfra) na podstawie adresu zameldowania lub zamieszkania, lub adresu do korespondencji osoby ubezpieczonej w całym okresie objętym monitoringiem karier absolwentów;
5)
kod Polskiej Klasyfikacji Działalności płatnika składek;
6)
kod płatnika składek wygenerowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, niepozwalający na identyfikację płatnika;
7)
rok i miesiąc wyrejestrowania płatnika składek;
8)
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby ubezpieczonej lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe osoby ubezpieczonej, lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osoby ubezpieczonej, lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osoby ubezpieczonej;
9)
informację o przekroczeniu 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.
17. 
Uzupełnione dane, o których mowa w ust. 16, są przekazywane za okres od dnia 1 stycznia roku szkolnego, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, do dnia 10 maja roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów. Dane te są przekazywane w podziale na miesiące. Dane te nie podlegają anonimizacji przed ich przekazaniem ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
18. 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przechowuje dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 4, do dnia przekazania ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania uzupełnionych danych, o których mowa w ust. 16.
19. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje połączenia danych, o których mowa w ust. 7, 10, 13 i 16, w terminie do dnia 30 września roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów.
20. 
Po połączeniu danych, o którym mowa w ust. 19, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania niezwłocznie usuwa z tych danych numer PESEL absolwenta, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz - jeżeli absolwent nie jest obywatelem polskim - kraj pochodzenia.
21. 
Po usunięciu danych zgodnie z ust. 20 monitoring karier absolwentów odbywa się wyłącznie na podstawie danych zanonimizowanych.
22. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w terminie do dnia 1 października roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów, przekazuje, w postaci elektronicznej, Instytutowi Badań Edukacyjnych w Warszawie dane zanonimizowane, o których mowa w ust. 21, w celu opracowania wyników monitoringu karier absolwentów.
23. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przechowuje dane zanonimizowane, o których mowa w ust. 21, przez okres 5 lat od dnia, w którym nastąpiła ich anonimizacja.
24. 
Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania wyniki monitoringu karier absolwentów, opracowane w szczególności w formie raportu krajowego, raportów wojewódzkich i branżowych oraz raportów dla szkół, w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym jest prowadzony monitoring karier absolwentów.
25. 
Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie przechowuje dane, o których mowa w ust. 22, przez okres 3 miesięcy od dnia przekazania ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania wyników monitoringu karier absolwentów, o których mowa w ust. 24.
26. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia wyniki monitoringu karier absolwentów w formie raportu krajowego w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej. W raporcie nie udostępnia się zagregowanych wyników monitoringu karier absolwentów obejmujących mniej niż 10 osób.
27. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może powierzyć jednostce organizacyjnej podległej temu ministrowi prowadzenie monitoringu karier absolwentów.
29 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117, 1459, 2185 i 2306 oraz z 2023 r. poz. 212.