[Likwidacja oddziału międzynarodowego przez organ prowadzący] - Art. 24. - Prawo oświatowe. - Dz.U.2021.1082 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Likwidacja oddziału międzynarodowego przez organ prowadzący] - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2023 r.
Art.  24.  [Likwidacja oddziału międzynarodowego przez organ prowadzący]

Oddział międzynarodowy może zostać zlikwidowany z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji oddziału międzynarodowego, zawiadomić o zamiarze likwidacji rodziców uczniów i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.