[Likwidacja oddziału międzynarodowego wskutek cofnięcia zezwolenia] - Art. 23. - Prawo oświatowe. - Dz.U.2021.1082 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Likwidacja oddziału międzynarodowego wskutek cofnięcia zezwolenia] - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2023 r.
Art.  23.  [Likwidacja oddziału międzynarodowego wskutek cofnięcia zezwolenia]
1. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może cofnąć zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w przypadku:
1)
stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, że działalność oddziału międzynarodowego jest sprzeczna z przepisami niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, rozporządzeń wydanych na ich podstawie lub statutem szkoły, w której taki oddział został utworzony;
2)
cofnięcia przez zagraniczną instytucję edukacyjną zgody, o której mowa w art. 21 ust. 6 pkt 2;
3)
cofnięcia przez radę pedagogiczną zgody, o której mowa w art. 21 ust. 6 pkt 1;
4)
niewykonywania przez organ prowadzący szkołę zobowiązania, o którym mowa w art. 21 ust. 6 pkt 4.
2. 
Cofnięcie zezwolenia jest równoznaczne z likwidacją oddziału międzynarodowego. Likwidacja następuje w terminie określonym w decyzji o cofnięciu zezwolenia.