Nowość Art. 21. - [Utworzenie w szkole oddziału międzynarodowego] - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.737 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2024 r. do: 31 sierpnia 2024 r.
Art.  21.  [Utworzenie w szkole oddziału międzynarodowego]
1. 
W szkołach publicznych i niepublicznych, z wyjątkiem szkół artystycznych, mogą być tworzone oddziały międzynarodowe.
2. 
Utworzenie oddziału międzynarodowego wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
3. 
Zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w szkole podstawowej może zostać udzielone, jeżeli program nauczania ustalony przez zagraniczną instytucję edukacyjną, który ma być realizowany w tym oddziale, umożliwia uzyskanie przez uczniów wiadomości i umiejętności umożliwiających im przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty.
4. 
Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego składa organ prowadzący szkołę, w której ma zostać utworzony oddział międzynarodowy.
5. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 4, określa:
1)
cel, założenia kształcenia i program nauczania, który będzie realizowany w oddziale międzynarodowym;
2)
organizację kształcenia w oddziale międzynarodowym i stosowany system oceniania, klasyfikowania i egzaminowania;
3)
datę rozpoczęcia funkcjonowania oddziału.
6. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:
1)
zgodę rady pedagogicznej na utworzenie oddziału międzynarodowego;
2)
dokument zawierający zgodę zagranicznej instytucji edukacyjnej na przystąpienie szkoły do nauczania zgodnego z programem nauczania ustalonym przez tę instytucję;
3)
opinię kuratora oświaty zawierającą ocenę możliwości organizacyjnych i kadrowych pozwalających na realizowanie w szkole programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję edukacyjną;
4)
w przypadku szkoły publicznej - zobowiązanie organu prowadzącego szkołę do ponoszenia, z dochodów własnych, kosztów kształcenia w oddziale międzynarodowym przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły.