[Egzamin ósmoklasisty; ukończenie szkoły] - Art. 19. - Prawo oświatowe. - Dz.U.2021.1082 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Egzamin ósmoklasisty; ukończenie szkoły] - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2023 r.
Art.  19.  [Egzamin ósmoklasisty; ukończenie szkoły]
1. 
W ostatniej klasie szkoły podstawowej przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.
2. 
Ukończenie:
1)
szkoły podstawowej umożliwia dalsze kształcenie w szkołach ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a-d;
2)
liceum ogólnokształcącego umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
3)
technikum umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
4)
branżowej szkoły I stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia, lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy II;
5)
branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
6)
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy;
7)
szkoły policealnej umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie.