[Statut placówki publicznej] - Art. 112. - Prawo oświatowe. - Dz.U.2021.1082 t.j. - OpenLEX

Art. 112. - [Statut placówki publicznej] - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2022 r.
Art.  112.  [Statut placówki publicznej]
1. 
Statut placówki publicznej powinien określać w szczególności:
1)
nazwę i typ placówki oraz jej cele i zadania;
2)
organ prowadzący placówkę;
3)
organy placówki oraz ich kompetencje;
4)
organizację placówki;
5)
zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników placówki.
2. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, ramowe statuty placówek publicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4, 6-8 i 10, uwzględniając w szczególności ogólne zasady organizacji placówki, a także zakresy spraw, które powinny być ustalone w statucie placówki.