Art. 106. - [Stołówki szkolne] - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.900 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2023 r. do: 31 sierpnia 2024 r.
Art.  106.  [Stołówki szkolne]
1. 
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.
2. 
Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
3. 
Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
4. 
Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
5. 
Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:
1)
w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
2)
w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
6. 
Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.