[Protokół czynności kontrolnych] - Art. 380. - Prawo ochrony środowiska. - Dz.U.2021.1973 t.j. - OpenLEX

Art. 380. - [Protokół czynności kontrolnych] - Prawo ochrony środowiska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1973 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 sierpnia 2022 r. do: 18 października 2022 r.
Art.  380.  [Protokół czynności kontrolnych]
1. 
Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej.
2. 
Protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.
3. 
W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, staroście lub marszałkowi województwa.