Art. 321a. - [Przedmiot opłaty emisyjnej] - Prawo ochrony środowiska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2556 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 maja 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  321a.  [Przedmiot opłaty emisyjnej]
1. 
Wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych podlega opłacie, zwanej dalej "opłatą emisyjną".
2. 
Przez wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych, o których mowa w ust. 1, rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są te paliwa silnikowe.
3. 
Paliwami silnikowymi podlegającymi opłacie emisyjnej są:
1)
benzyny silnikowe o kodach CN 2710 12 45, CN 2710 12 49;
2)
oleje napędowe o kodach CN 2710 19 43, CN 2710 20 11.