[Szczegółowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska] - Art. 290. - Prawo ochrony środowiska. - Dz.U.2021.1973 t.j. - OpenLEX

Art. 290. - [Szczegółowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska] - Prawo ochrony środowiska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1973 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 sierpnia 2022 r. do: 18 października 2022 r.
Art.  290.  [Szczegółowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska]
1. 
Górne jednostkowe stawki opłat wynoszą, z zastrzeżeniem art. 291 ust. 1:
1)
426,02 zł/kg 42  za 1 kg gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza;
2)
(uchylony);
3)
(uchylony);
4)
312,10 zł/Mg 43  za umieszczenie 1 Mg odpadów na składowisku;
5)
(uchylony);
6)
(uchylony);
7)
(uchylony);
8)
(uchylony);
2. 
Rada Ministrów, w drodze rozporządzeń:
1)
określi jednostkowe stawki opłat, o których mowa w ust. 1;
2)
może różnicować wysokość stawek opłat w zależności od:
a)
rodzaju gazów, pyłów, odpadów lub substancji w ściekach i temperatury ścieków,
b)
(uchylona),
c)
(uchylona),
d)
części obszaru kraju,
e)
(uchylona),
f)
rodzaju opłaty,
g)
roku obowiązywania stawki opłat.
3. 
Rada Ministrów, wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 2, uwzględnia:
1)
(uchylony);
2)
uciążliwość gazów, pyłów oraz odpadów dla środowiska;
3)
(uchylony);
4)
możliwości techniczne lub technologiczne oraz ekologiczną lub ekonomiczną racjonalność odzysku odpadów.
4. 
(uchylony).
42 Kwota podana zgodnie z pkt 1 obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. (M.P.2021.960).
43 Kwota podana zgodnie z pkt 2 obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. (M.P.2021.960).