[Zakres przedmiotowy przeglądu ekologicznego instalacji zakwalifikowanych jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco... - Dz.U.2021.1973 t.j. - OpenLEX

Art. 238. - [Zakres przedmiotowy przeglądu ekologicznego instalacji zakwalifikowanych jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko] - Prawo ochrony środowiska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1973 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lutego 2022 r.
Art.  238.  [Zakres przedmiotowy przeglądu ekologicznego instalacji zakwalifikowanych jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko]

Przegląd ekologiczny instalacji, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, powinien zawierać:

1)
opis obejmujący:
a)
rodzaj, wielkość i usytuowanie instalacji wraz z informacją o jej stanie technicznym,
b)
powierzchnię zajmowanego terenu lub obiektu budowlanego,
c)
rodzaj technologii,
d)
istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej,
e)
istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
f)
istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji obiekty i obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy - Prawo wodne oraz przepisów ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym;
2)
określenie oddziaływania na środowisko instalacji, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
3)
opis działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie oddziaływania na środowisko;
4)
porównanie wykorzystywanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143;
5)
wskazanie, czy dla instalacji konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;
6)
zwięzłe streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w przeglądzie;
7)
nazwisko osoby lub osób sporządzających przegląd.