Art. 2. - [Wyłączenie zastosowania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska] - Prawo ochrony środowiska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.54 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 stycznia 2024 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  2.  [Wyłączenie zastosowania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska]
1. 
Przepisów ustawy nie stosuje się do spraw uregulowanych w przepisach prawa atomowego.
2. 
Przepisów ustawy nie stosuje się także w zakresie:
1)
obowiązku posiadania pozwolenia,
1a)
wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
2)
ponoszenia opłat,

w razie prowadzenia działań ratowniczych.

2a. 
Przepisów ustawy nie stosuje się także w zakresie hałasu powstającego w związku z powszechnym korzystaniem ze środowiska.
3. 
Przepisy ustawy nie naruszają przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756, 1030 i 1532).
4. 
Zasady ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki oraz organy administracji właściwe w sprawach tej ochrony określają przepisy odrębne.