Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1396 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  180.  [Rodzaje pozwoleń na eksploatację instalacji]

Eksploatacja instalacji powodująca:

1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
3) wytwarzanie odpadów,
4) (uchylony),
5) (uchylony),

jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.