Art. 115. - [Ochrona przed hałasem w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego] - Prawo ochrony środowiska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2556 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 września 2023 r. do: 23 września 2023 r.
Art.  115.  [Ochrona przed hałasem w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego]

W razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oceny, czy teren należy do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, właściwe organy dokonują na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania tego i sąsiednich terenów; przepis art. 114 ust. 2 stosuje się odpowiednio.