Art. 5. - [Podmioty sprawujące nadzór nad działalnością sądów wojskowych] - Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2250 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r.
Art.  5.  [Podmioty sprawujące nadzór nad działalnością sądów wojskowych]
§  1. 
Nadzór nad działalnością sądów wojskowych w zakresie orzekania sprawuje Sąd Najwyższy.
§  2. 
Zwierzchni nadzór nad sądami wojskowymi w zakresie organizacji i działalności administracyjnej sprawuje Minister Sprawiedliwości.
§  3. 
Nadzór w zakresie czynnej służby wojskowej żołnierzy pełniących służbę w sądach wojskowych sprawuje Minister Obrony Narodowej.
§  4. 
(uchylony).
§  5. 
(uchylony).
§  6. 
(uchylony).