[Finansowanie działalności sądów wojskowych] - Art. 4. - Prawo o ustroju sądów wojskowych. - Dz.U.2020.1754 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Finansowanie działalności sądów wojskowych] - Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1754 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  4.  [Finansowanie działalności sądów wojskowych]
§  1. 
Działalność sądów wojskowych jest finansowana z wyodrębnionych środków budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej.
§  2. 
Minister Obrony Narodowej, jako dysponent części budżetowej, nie jest uprawniony do dokonywania przeniesień, o których mowa w art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), jeżeli powodowałoby to zmniejszenie wydatków w rozdziale klasyfikacji wydatków dotyczących sądów wojskowych.
§  3. 
Organami kierującymi gospodarką finansową sądów wojskowych są prezesi tych sądów.
§  4. 
Projekty planów finansowych oraz plany finansowe dla sądów wojskowych opracowują prezesi tych sądów, według zasad określonych w odrębnych przepisach o finansach publicznych, które Minister Sprawiedliwości przedkłada Krajowej Radzie Sądownictwa, a ta na ich podstawie składa wniosek do Ministra Obrony Narodowej o opracowanie dochodów i wydatków sądów wojskowych.
§  5. 
Organy wymienione w § 4 są związane założeniami, o których mowa w art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§  6. 
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady planowania i prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów wojskowych.