[Ustalenie i wypłata uposażenia sędziów sądów wojskowych w stanie spoczynku i uposażenia rodzinnego członków ich rodzin] - Art.... - Dz.U.2022.2250 t.j. - OpenLEX

Art. 36a. - [Ustalenie i wypłata uposażenia sędziów sądów wojskowych w stanie spoczynku i uposażenia rodzinnego członków ich rodzin] - Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2250 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r.
Art.  36a.  [Ustalenie i wypłata uposażenia sędziów sądów wojskowych w stanie spoczynku i uposażenia rodzinnego członków ich rodzin]
§  1. 
Uposażenie sędziów sądów wojskowych w stanie spoczynku i uposażenie rodzinne członków ich rodzin ustala:
1)
prezes wojskowego sądu garnizonowego - w stosunku do sędziów tego sądu;
2)
prezes wojskowego sądu okręgowego - w stosunku do sędziów tego sądu oraz prezesa wojskowego sądu garnizonowego i jego zastępcy;
3)
Minister Sprawiedliwości - w stosunku do prezesa wojskowego sądu okręgowego jego zastępców.
4)
(uchylony).
§  2. 
Uposażenie sędziów sądów wojskowych w stanie spoczynku i uposażenie rodzinne członków ich rodzin wypłaca wojskowy organ emerytalny.
§  3. 
W razie orzeczenia kary wymienionej w art. 104 § 3 pkt 4 lub w przypadkach przewidzianych w art. 104 § 4 ustawy powołanej w art. 32a § 1 sędzia pozbawiony prawa do stanu spoczynku i uposażenia albo członek jego rodziny pozbawiony prawa do uposażenia rodzinnego nabywa prawo do zaopatrzenia emerytalnego, jeżeli spełnia warunki określone w przepisach ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2022 r. poz. 520, 655 i 1115).
§  4. 
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb ustalania i wypłacania uposażeń sędziom sądów wojskowych w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych członkom ich rodzin, mając na uwadze konieczność zapewnienia osobom uprawnionym ciągłości źródeł utrzymania oraz udogodnień w odbiorze uposażeń i uposażeń rodzinnych.