[Powołanie sędziego sądu wojskowego na urząd sędziego sądu powszechnego] - Art. 32a. - Prawo o ustroju sądów wojskowych. - Dz.U.2022.2250 t.j. - OpenLEX

Art. 32a. - [Powołanie sędziego sądu wojskowego na urząd sędziego sądu powszechnego] - Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2250 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r.
Art.  32a.  [Powołanie sędziego sądu wojskowego na urząd sędziego sądu powszechnego]
§  1. 
W przypadku zniesienia sądu wojskowego sędzia tego sądu, na swój wniosek lub za swoją zgodą, jest powoływany, w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, na urząd sędziego sądu powszechnego, jeżeli nie ma innych przeszkód prawnych.
§  2. 
W wypadku przewidzianym w § 1 Krajowa Rada Sądownictwa, z inicjatywy zainteresowanego, przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, bez zasięgania opinii właściwego zgromadzenia sędziów, wniosek o powołanie sędziego sądu wojskowego na urząd sędziego sądu powszechnego.
§  3. 
Powołanie sędziego sądu wojskowego na urząd sędziego sądu powszechnego w trybie, o którym mowa w § 2, następuje odpowiednio: sędzia wojskowego sądu garnizonowego na stanowisko sędziego w sądzie rejonowym, a sędzia wojskowego sądu okręgowego na stanowisko sędziego w sądzie okręgowym.
§  4. 
W razie odmowy przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku, o którym mowa w § 2, zainteresowanemu służy odwołanie do Sądu Najwyższego.
§  5. 
Z chwilą powołania sędziego sądu wojskowego na urząd sędziego sądu powszechnego zwalnia się go, z mocy prawa, z zawodowej służby wojskowej.