Art. 22. - [Wymagania wobec sędziego sądu wojskowego] - Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2250 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r.
Art.  22.  [Wymagania wobec sędziego sądu wojskowego]
§  1. 
Sędzią sądu wojskowego, zwanym dalej "sędzią", może być oficer pełniący zawodową służbę wojskową, który:
1)
posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
2)
jest nieskazitelnego charakteru;
3)
ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
4)
(uchylony);
5)
złożył egzamin sędziowski lub prokuratorski;
6)
ukończył aplikację sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury lub pracował w charakterze asesora prokuratorskiego co najmniej trzy lata;
7)
ukończył 29 lat.
§  2. 
(uchylony).
§  3. 
Wymagania określone w § 1 pkt 5 i 6 nie dotyczą:
1)
profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych w polskich szkołach wyższych, w Polskiej Akademii Nauk oraz w innych placówkach naukowych i naukowo-badawczych;
2)
osób, które zajmowały stanowiska sędziów, prokuratorów, wiceprokuratorów i podprokuratorów;
3)
adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy, którzy wykonywali ten zawód co najmniej przez 3 lata, a także osób, które, przez taki sam okres, zajmowały stanowiska: prezesa, wiceprezesa lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.