Art. 92. - [Urlop dodatkowy; gratyfikacja jubileuszowa] - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  92.  [Urlop dodatkowy; gratyfikacja jubileuszowa]
§  1. 
Sędziemu przysługuje corocznie urlop dodatkowy w wymiarze:
1)
sześciu dni roboczych - po dziesięciu latach pracy;
2)
dwunastu dni roboczych - po piętnastu latach pracy.
§  2. 
Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu dodatkowego, wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia w sądzie lub prokuraturze na stanowiskach: asesorów sądowych, asesorów prokuratorskich, sędziów i prokuratorów, w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na stanowiskach: Prezesa, wiceprezesa lub radcy, a także okresy wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego lub zajmowania samodzielnego stanowiska w organach władzy publicznej, z którym związana była praktyka prawnicza, oraz inne okresy zatrudnienia, jeżeli z tego tytułu przysługiwał zwiększony wymiar urlopu.
§  3. 
Sędziemu przysługuje gratyfikacja jubileuszowa w wysokości:
1)
po dwudziestu latach pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego;
2)
po dwudziestu pięciu latach pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego;
3)
po trzydziestu latach pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego;
4)
po trzydziestu pięciu latach pracy - 250% wynagrodzenia miesięcznego;
5)
po czterdziestu latach pracy - 350% wynagrodzenia miesięcznego;
6)
po czterdziestu pięciu latach pracy - 400% wynagrodzenia miesięcznego.
§  4. 
Do okresu pracy uprawniającego do gratyfikacji jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
§  5. 
Gratyfikację jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez sędziego prawa do gratyfikacji, a jeżeli w aktach osobowych sędziego brak jest dokumentów potwierdzających upływ okresów, o których mowa w § 4 - niezwłocznie po wykazaniu przez sędziego nabycia prawa do gratyfikacji; podstawę ustalenia wysokości gratyfikacji jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące sędziemu w dniu nabycia prawa do gratyfikacji, obliczone według przepisów dotyczących obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Przy ustalaniu wysokości gratyfikacji jubileuszowej uwzględnia się obniżenie wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w art. 129 § 3.
§  6. 
Gratyfikację jubileuszową wypłaca się w dniu przejścia sędziego w stan spoczynku, jeżeli w tym dniu sędziemu brakuje do okresu pracy, od którego zależy nabycie prawa do gratyfikacji jubileuszowej, mniej niż dwanaście miesięcy.