Art. 9c. - [Domniemanie pozytywnej opinii kolegium albo zgromadzenia ogólnego w przypadku jej niewyrażenia] - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2023 r. do: 14 sierpnia 2023 r.
Art.  9c.  [Domniemanie pozytywnej opinii kolegium albo zgromadzenia ogólnego w przypadku jej niewyrażenia]

Ilekroć przepis ustawy przewiduje zasięgnięcie opinii kolegium albo zgromadzenia ogólnego bez wskazania terminu, w razie niewyrażenia opinii w dniu, na który zostało zwołane posiedzenie w celu jej wydania, uważa się, że opinia jest pozytywna.