Art. 65. - [Nawiązanie stosunku służbowego sędziego] - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2023 r. do: 14 sierpnia 2023 r.
Art.  65.  [Nawiązanie stosunku służbowego sędziego]
§  1. 
Stosunek służbowy sędziego nawiązuje się po doręczeniu mu aktu powołania.
§  2. 
Sędzia powinien zgłosić się w celu objęcia pierwszego stanowiska w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania aktu powołania.
§  3. 
W razie nieusprawiedliwionego nieobjęcia pierwszego stanowiska sędziowskiego w terminie określonym w § 2, powołanie traci moc; okoliczność tę stwierdza Minister Sprawiedliwości.