Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.52 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2019 r. do: 6 listopada 2019 r.
Art.  37i.  [Delegacja ustawowa - szczegółowy tryb sprawowania nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów]

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb sprawowania nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów, o której mowa w art. 8 pkt 2, a także sposób dokumentowania czynności nadzorczych i sporządzania informacji rocznych o działalności sądów, mając na uwadze zapewnienie sprawności i skuteczności nadzoru oraz zapewnienie prawidłowego wykonywania czynności nadzorczych.