Art. 22. - [Kompetencje prezesa sądu] - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.334 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r.
Art.  22.  [Kompetencje prezesa sądu]
§  1. 
Prezes sądu:
1)
kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:
a)
kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2,
aa)
co najmniej raz w roku określa potrzeby sądu konieczne dla zapewnienia warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd zadań, o których mowa w art. 1 § 2 i 3, biorąc pod uwagę przewidywany ich zakres,
b)
jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów danego sądu oraz kierownika i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów,
c)
powierza sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej;
2)
dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości oraz informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
3)
pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych.
§  1a. 
(uchylony).
§  1b. 
(uchylony).
§  2. 
W zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu, prezes sądu podlega prezesowi sądu przełożonego oraz Ministrowi Sprawiedliwości.
§  3. 
(uchylony).
§  4. 
(uchylony).
§  5. 
(uchylony).
§  6. 
(uchylony).