Art. 175d. - [Pełnienie funkcji koordynujących w ramach Systemu Informacyjnego Schengen] - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 maja 2023 r. do: 30 czerwca 2023 r.
Art.  175d.  [Pełnienie funkcji koordynujących w ramach Systemu Informacyjnego Schengen]

Minister Sprawiedliwości w celu wykonania zadań określonych w ustawie, pełni funkcję koordynującą, o której mowa w art. 40 ust. 2 decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 205 z 7.08.2007, str. 63, z późn. zm.) i zapewnia sądom dostęp do danych, w tym do przetwarzania danych osobowych w tym systemie.