Art. 169. - [Niezawisłość ławników] - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2023 r. do: 14 sierpnia 2023 r.
Art.  169.  [Niezawisłość ławników]
§  1. 
W zakresie orzekania ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.
§  2. 
Ławnik nie może przewodniczyć na rozprawie i naradzie ani też wykonywać czynności sędziego poza rozprawą, chyba że ustawy stanowią inaczej.
§  3. 
Do ławników przepis art. 85 § 4 stosuje się odpowiednio.