Art. 159. - [Osoby niemogące być ławnikami] - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2023 r. do: 14 sierpnia 2023 r.
Art.  159.  [Osoby niemogące być ławnikami]
§  1. 
Ławnikami nie mogą być:
1)
osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)
osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)
funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)
adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)
radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)
duchowni;
7)
żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)
funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)
radni gminy, powiatu i województwa.
§  2. 
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.