Art. 158. - [Wymagania na stanowisku ławnika] - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.334 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r.
Art.  158.  [Wymagania na stanowisku ławnika]
§  1. 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)
posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)
jest nieskazitelnego charakteru;
3)
ukończył 30 lat;
4)
jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)
nie przekroczył 70 lat;
6)
jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)
posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
§  2. 
(uchylony).
§  3. 
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.