[Ustanawianie biegłych sądowych] - Art. 157. - Prawo o ustroju sądów powszechnych. - Dz.U.2020.2072 t.j. - OpenLEX

Art. 157. - [Ustanawianie biegłych sądowych] - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2072 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r. do: 14 lipca 2022 r.
Art.  157.  [Ustanawianie biegłych sądowych]
§  1. 
Prezes sądu okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę.
§  2. 
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb ustanawiania biegłych sądowych, pełnienia przez nich czynności oraz zwalniania ich z funkcji. W tym samym trybie Minister Sprawiedliwości może również określić szczegółowe zasady powoływania i działania zespołów biegłych sądowych.
§  3. 
W związku z wykonywaniem czynności wynikających z postanowienia o zasięgnięciu opinii biegły korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.