[Wymagania na stanowisku asystenta sędziego; nabór kandydatów na stanowisko asystenta sędziego; wynagrodzenie asystenta... - Dz.U.2020.2072 t.j. - OpenLEX

Art. 155. - [Wymagania na stanowisku asystenta sędziego; nabór kandydatów na stanowisko asystenta sędziego; wynagrodzenie asystenta sędziego] - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2072 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  155.  [Wymagania na stanowisku asystenta sędziego; nabór kandydatów na stanowisko asystenta sędziego; wynagrodzenie asystenta sędziego]
§  1. 
Asystent sędziego wykonuje czynności zmierzające do przygotowania spraw sądowych do rozpoznania oraz czynności z zakresu działalności administracyjnej sądów, o której mowa w art. 8 pkt 2.
§  2. 
Na stanowisku asystenta sędziego może byś zatrudniony ten, kto:
1)
jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)
jest nieskazitelnego charakteru;
3)
ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
4)
ukończył 24 lata;
5)
(uchylony).
§  2a. 
Nabór kandydatów następuje w drodze konkursu, który ma na celu wyłonienie kandydata o największej wiedzy i najwyższych kwalifikacjach, predyspozycjach i zdolnościach ogólnych, niezbędnych do wykonywania obowiązków asystenta sędziego.
§  3. 
Prezes sądu przed zatrudnieniem asystenta sędziego zasięga informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego.
§  3a. 
(uchylony).
§  3b. 
Na stanowisku starszego asystenta sędziego może być zatrudniony:
1)
asystent, który zajmował stanowisko asystenta sędziego przez co najmniej dziesięć lat i uzyskiwał pozytywne okresowe oceny, albo
2)
osoba, która złożyła egzamin sędziowski lub egzamin prokuratorski.
§  4. 
Asystentowi sędziego przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. Poza wynagrodzeniem zasadniczym asystentowi sędziego przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe oraz jednorazowa odprawa w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, na zasadach określonych w przepisach o pracownikach sądów i prokuratury. Na zasadach określonych w przepisach o pracownikach sądów i prokuratury asystentowi sędziego mogą być przyznane:
1)
dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań;
2)
nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.
§  5. 
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i sposób wykonywania czynności przez asystentów sędziów, mając na uwadze zasady sprawności, racjonalności, ekonomicznego i szybkiego działania, zapewniając rzetelne wykonywanie powierzonych zadań.
§  6. 
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter czynności wykonywanych przez asystentów sędziów oraz poziom wynagrodzeń urzędników sądów.
§  7. 
(uchylony).
§  7a. 
(uchylony).
§  8. 
Do asystentów sędziów stosuje się odpowiednio przepis art. 82a § 1.
§  9. 
W sprawach nieuregulowanych w ustawie do asystentów sędziów stosuje się odpowiednio przepisy o pracownikach sądów i prokuratury.