[Stanowisko starszego referendarza sądowego; nawiązanie stosunku pracy z referendarzem; ślubowanie referendarza] - Art. 150. -... - Dz.U.2020.2072 t.j. - OpenLEX

Art. 150. - [Stanowisko starszego referendarza sądowego; nawiązanie stosunku pracy z referendarzem; ślubowanie referendarza] - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2072 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2022 r.
Art.  150.  [Stanowisko starszego referendarza sądowego; nawiązanie stosunku pracy z referendarzem; ślubowanie referendarza]
§  1. 
Na stanowisko starszego referendarza sądowego może być mianowany referendarz, który zajmował stanowisko referendarza sądowego przez co najmniej dziesięć lat, nie był karany za przewinienia dyscyplinarne i uzyskiwał pozytywne okresowe oceny.
§  2. 
Stosunek pracy z referendarzem nawiązuje się na podstawie mianowania, z dniem określonym w akcie mianowania.
§  3. 
Referendarza mianuje i rozwiązuje z nim stosunek pracy prezes sądu apelacyjnego. Przed mianowaniem prezes sądu apelacyjnego zasięga informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz zwraca się do właściwego komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji o nadesłanie informacji o kandydacie. Informacje o kandydacie do objęcia stanowiska referendarza sądowego uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia pierwszego stanowiska sędziowskiego.
§  4. 
Przed podjęciem po raz pierwszy pracy na stanowisku referendarza referendarz sądowy wobec prezesa sądu okręgowego, a referendarz zatrudniony w sądzie apelacyjnym - wobec prezesa tego sądu, składa ślubowanie według następującej roty:

"Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku referendarza służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, sumiennie i starannie wykonywać obowiązki urzędowe, przestrzegać prawa, kierować się zasadami godności i uczciwości oraz dochować tajemnicy prawnie chronionej."; składający ślubowanie może dodać zwrot: "Tak mi dopomóż Bóg.".