Art. 107. - [Zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego] - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2072 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  107.  [Zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego]
§  1. 
Sędzia odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe (dyscyplinarne), w tym za:
1)
oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa;
2)
działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie organu wymiaru sprawiedliwości;
3)
działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego, skuteczność powołania sędziego, lub umocowanie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
działalność publiczną nie dającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów;
5)
uchybienie godności urzędu.
§  2. 
Sędzia odpowiada dyscyplinarnie także za swoje postępowanie przed objęciem stanowiska, jeżeli przez nie uchybił obowiązkowi piastowanego wówczas urzędu państwowego lub okazał się niegodnym urzędu sędziego.