[Delegacja ustawowa - ustalanie i wypłacanie uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziom w stanie spoczynku i członkom ich... - Dz.U.2023.217 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 103. - [Delegacja ustawowa - ustalanie i wypłacanie uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziom w stanie spoczynku i członkom ich rodzin; terminy przekazania składek do ZUS] - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  103.  [Delegacja ustawowa - ustalanie i wypłacanie uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziom w stanie spoczynku i członkom ich rodzin; terminy przekazania składek do ZUS]

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb ustalania i wypłacania uposażeń sędziom w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych członkom rodzin sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz terminy przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, o których mowa w art. 91 § 10 i 11, mając na względzie w szczególności konieczność zapewnienia osobom uprawnionym ciągłości źródeł utrzymania oraz udogodnień w odbiorze uposażeń i uposażeń rodzinnych.