§ 2a. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2492 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2023 r.
§  2a. 
O wolnych stanowiskach asesorskich Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".