[Uwierzytelnianie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów] - Art. 78. - Prawo o szkolnictwie... - Dz.U.2022.574 t.j. - OpenLEX

Art. 78. - [Uwierzytelnianie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.574 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  78.  [Uwierzytelnianie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów]
1. 
Dokumenty wydawane w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów, przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą, są uwierzytelniane na wniosek zainteresowanego.
2. 
Uwierzytelnienie polega na poświadczeniu autentyczności podpisu i funkcji osoby podpisującej dokument lub tożsamości pieczęci urzędowej uczelni, którą jest opatrzony ten dokument.
3. 
Dyrektor NAWA uwierzytelnia:
1)
dyplomy ukończenia studiów oraz suplementy do dyplomów;
2)
odpisy dokumentów, o których mowa w pkt 1, w tym odpisy w języku obcym;
3)
duplikaty dokumentów, o których mowa w pkt 1;
4)
zaświadczenia o ukończeniu studiów.
4. 
Dokumenty inne niż wymienione w ust. 3 uwierzytelnia uczelnia, która je wydała, a w przypadku konieczności spełnienia wymagań określonych przez inne państwo lub w innych uzasadnionych przypadkach - dyrektor NAWA.
5. 
Za uwierzytelnienie pobiera się opłatę.