[Przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej] - Art. 76a. - Prawo o szkolnictwie... - Dz.U.2022.574 t.j. - OpenLEX

Art. 76a. - [Przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.574 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 30 września 2022 r.
Art.  76a.  [Przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej]
1. 
Uczelnia może zorganizować weryfikację osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w szczególności przeprowadzać zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia, poza siedzibą uczelni lub poza jej filią przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. 
Egzamin dyplomowy może być przeprowadzony poza siedzibą uczelni lub poza jej filią przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1)
transmisję egzaminu dyplomowego w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
2)
wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy egzaminu dyplomowego mogą wypowiadać się w jego toku

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

3. 
Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w sposób, o którym mowa w ust. 1, oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego w sposób, o którym mowa w ust. 2, uczelnia udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.