Art. 76. - [Warunki ukończenia studiów i uzyskania dyplomu] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.742 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  76.  [Warunki ukończenia studiów i uzyskania dyplomu]
1. 
Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest:
1)
uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów, którym przypisano co najmniej:
a)
180 punktów ECTS - w przypadku studiów pierwszego stopnia,
b)
90 punktów ECTS - w przypadku studiów drugiego stopnia,
c)
300 punktów ECTS - w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 9 albo 10 semestrów,
d)
360 punktów ECTS - w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 12 semestrów;
2)
złożenie egzaminu dyplomowego;
3)
pozytywna ocena pracy dyplomowej - w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile przewiduje to program studiów.
2. 
Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego, artystycznego lub praktycznego albo dokonaniem technicznym lub artystycznym, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.
3. 
W przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich praca dyplomowa jest przygotowywana pod kierunkiem osoby, która posiada co najmniej stopień doktora.
4. 
Jeżeli praca dyplomowa jest pracą pisemną, uczelnia sprawdza ją przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o którym mowa w art. 351 ust. 1.
5. 
Recenzje pracy dyplomowej są jawne.
6. 
Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku pracy dyplomowej, której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną.
7. 
Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku studiów na kierunkach lekarskim, lekarsko-dentystycznym i weterynaria - data złożenia ostatniego wymaganego programem studiów egzaminu, a w przypadku studiów na kierunkach farmacja i fizjoterapia - data zaliczenia ostatniej wymaganej programem studiów praktyki.