Art. 68. - [Standardy kształcenia] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.742 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  68.  [Standardy kształcenia]
1. 
W programach studiów przygotowujących do wykonywania zawodów:
1)
lekarza,
2)
lekarza dentysty,
3)
farmaceuty,
4)
pielęgniarki,
5)
położnej,
6)
diagnosty laboratoryjnego,
7)
fizjoterapeuty,
8)
ratownika medycznego,
9)
lekarza weterynarii,
10)
architekta,
11)
nauczyciela

- uwzględnia się standardy kształcenia.

2. 
Standard kształcenia jest zbiorem reguł i wymagań w zakresie kształcenia dotyczących sposobu organizacji kształcenia, osób prowadzących to kształcenie, ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się, a także sposobu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.
3. 
Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów, o których mowa w ust. 1:
1)
pkt 1-8 - określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia,
2)
pkt 9 - określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa,
3)
pkt 10 - określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
4)
pkt 11 - określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania

- mając na uwadze konieczność zapewnienia wysokiej jakości kształcenia i właściwego doboru efektów uczenia się w celu odpowiedniego przygotowania do wykonywania zawodu z uwzględnieniem jego specyfiki, a w przypadku kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela - również czas trwania i właściwy dobór efektów uczenia się na studiach podyplomowych.