Art. 433. - [Status uczelni nadzorowanych przez ministrów] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.742 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2023 r. do: 28 września 2023 r.
Art.  433.  [Status uczelni nadzorowanych przez ministrów]
1. 
Uczelnia publiczna, która jest nadzorowana przez:
1)
Ministra Obrony Narodowej - jest uczelnią wojskową;
2)
ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo Ministra Sprawiedliwości - jest uczelnią służb państwowych;
3)
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - jest uczelnią artystyczną;
4)
ministra właściwego do spraw zdrowia - jest uczelnią medyczną;
5)
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - jest uczelnią morską.
2. 
Ministrowie, o których mowa w ust. 1, sprawują nadzór nad uczelniami na zasadach określonych w dziale XIII.
3. 
Nadzór, o którym mowa w dziale XIII, nad publiczną uczelnią teologiczną oraz inną uczelnią publiczną prowadzącą kształcenie w zakresie teologii sprawuje minister, a także - w zakresie określonym przez umowę międzynarodową zawartą ze Stolicą Apostolską oraz ustawy regulujące stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi niż Kościół Katolicki kościołami i związkami wyznaniowymi oraz przez statuty tych uczelni - władze kościołów i innych związków wyznaniowych.