Art. 40. - [Odmowa wpisu do ewidencji uczelni niepublicznych] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.478 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 kwietnia 2021 r. do: 30 czerwca 2021 r.
Art.  40.  [Odmowa wpisu do ewidencji uczelni niepublicznych]
1. 
Minister, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia wpisu uczelni niepublicznej do ewidencji, jeżeli:
1)
założyciel został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
2)
założyciel posiada wymagalne zobowiązania wobec Skarbu Państwa;
3)
założyciel został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe - w przypadku gdy jest osobą fizyczną;
4)
założyciel został postawiony w stan likwidacji albo upadłości - w przypadku gdy jest osobą prawną;
5)
w stosunku do którejkolwiek z osób umocowanych do reprezentacji założyciela będącego osobą prawną zachodzi przynajmniej jedna z przesłanek określonych w pkt 1-3;
6)
projekt statutu jest niezgodny z przepisami prawa;
7)
PKA wydała negatywną opinię w sprawie wpisu do ewidencji lub w sprawie pozwolenia na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu.
2. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, minister wydaje decyzję bez zasięgania opinii PKA.