Art. 345. - [Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.742 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2023 r. do: 28 września 2023 r.
Art.  345.  [Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora]
1. 
Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora obejmuje:
1)
imiona i nazwisko;
2)
numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało;
3)
elektroniczny identyfikator naukowca zgodny z międzynarodowymi standardami;
4)
obywatelstwo;
5)
informację o trybie przygotowywania rozprawy doktorskiej, o którym mowa w art. 197;
6)
informację o szkole doktorskiej - w przypadku doktorantów;
7)
w przypadku cudzoziemców:
a)
nazwę państwa urodzenia,
b)
informacje o przyjęciu do szkoły doktorskiej i odbywaniu w niej kształcenia,
c)
informacje o posiadaniu Karty Polaka;
8)
rok urodzenia;
9)
płeć;
10)
informację o wysokości stypendium doktoranckiego;
11)
informację o zwiększeniu stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 ust. 7;
12)
dyscyplinę lub dyscypliny albo dziedzinę, w których jest przygotowywana rozprawa doktorska;
13)
informacje o nadaniu stopnia doktora;
14)
datę rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej, datę i okres zawieszenia, datę ukończenia kształcenia w szkole doktorskiej albo datę skreślenia z listy doktorantów;
15)
informacje o ocenie śródokresowej;
16)
informacje o osiągnięciach naukowych i artystycznych;
17)
imiona i nazwisko promotora oraz numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, oraz miejsce zatrudnienia;
18)
informację o zatrudnieniu, o którym mowa w art. 209 ust. 10 pkt 1 i 2.
2. 
Dane, o których mowa w ust. 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 353 w tym zakresie, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy, rektorzy uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe, dyrektorzy instytutów PAN, dyrektorzy instytutów badawczych oraz dyrektorzy instytutów międzynarodowych.
3. 
Dostęp do danych zawartych w wykazie przysługuje:
1)
ministrowi, ministrom nadzorującym uczelnie, RDN, KEN, NAWA, NCN, NCBiR oraz Prezesowi PAN;
2)
rektorom, rektorom uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe, dyrektorom instytutów PAN, dyrektorom instytutów badawczych oraz dyrektorom instytutów międzynarodowych - w zakresie danych dotyczących osób ubiegających się o stopień doktora w kierowanych przez nich jednostkach;
3)
ministrowi właściwemu do spraw rodziny w celu:
a)
umożliwienia organom właściwym i wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
b)
monitorowania sposobu realizacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organy właściwe lub wojewodów

- w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 14;

3a)
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w celu realizacji ustawowych zadań przez Krajową Administrację Skarbową - w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 14;
4)
wójtom, burmistrzom i prezydentom miast w celu weryfikacji prawa do Karty Dużej Rodziny - w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 14;
4a)
wojewodom - w celu prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy - w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6-11, 13, 14 i 18;
4b)
Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w celu prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy, w sprawie sprzeciwu, w przypadku, o którym mowa w art. 149b ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, i konsultacji zgodnie z art. 68-71 tej ustawy - w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6-11, 13, 14 i 18;
4c)
Komendantowi Głównemu Straży Granicznej oraz komendantom oddziałów Straży Granicznej i komendantom placówek Straży Granicznej - w celu realizacji ich zadań, w szczególności określonych w art. 1 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej - w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6-11, 13, 14 i 18;
4d)
instytucjom kredytującym - w celu weryfikacji statusu doktoranta przy zawieraniu i obsłudze umowy kredytu studenckiego albo umowy o inny kredyt na kształcenie w szkole doktorskiej przyznawany przez instytucje kredytujące na warunkach określonych przez te instytucje doktorantom, których wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie przekracza wysokość uprawniającą do otrzymania kredytu studenckiego ogłoszoną na podstawie art. 98 ust. 4 - w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 14;
5)
innym podmiotom, jeżeli inne ustawy tak stanowią.
4. 
Danych osobowych objętych wykazem nie udostępnia się.
5. 
Wykaz nie obejmuje osób będących żołnierzami.