Art. 344. - [Wykaz studentów] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.742 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2023 r. do: 28 września 2023 r.
Art.  344.  [Wykaz studentów]
1. 
Wykaz studentów obejmuje:
1)
imiona i nazwisko;
2)
numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało;
3)
obywatelstwo;
4)
w przypadku cudzoziemców:
a)
nazwę państwa urodzenia,
b)
informacje o przyjęciu na studia i ich odbywaniu,
c)
informacje o posiadaniu Karty Polaka;
5)
rok urodzenia;
6)
płeć;
7)
miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś lub miasto;
8)
liczbę punktów ECTS uzyskanych przez studenta na studiach na każdym kierunku, poziomie i profilu;
9)
liczbę punktów ECTS, która w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się została zaliczona studentowi do danego programu studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu;
10)
rodzaj przyznanych świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4;
11)
informację o przyznaniu stypendium ministra;
12)
numer dyplomu ukończenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu;
13)
datę rozpoczęcia studiów, datę ich ukończenia i nazwę uzyskanego tytułu zawodowego albo datę skreślenia z listy studentów.
2. 
Dane, o których mowa w ust. 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 353 w tym zakresie, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy oraz rektorzy uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe otrzymujących subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa.
3. 
Dostęp do danych zawartych w wykazie przysługuje:
1)
ministrowi, ministrom nadzorującym uczelnie, PKA oraz NAWA;
2)
rektorom oraz rektorom uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe otrzymujących subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa - w zakresie danych dotyczących studentów kształcących się w kierowanych przez nich uczelniach;
3)
ministrowi właściwemu do spraw rodziny w celu:
a)
umożliwienia organom właściwym i wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205 i 2140),
b)
monitorowania sposobu realizacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organy właściwe lub wojewodów

- w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 13;

3a)
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w celu realizacji ustawowych zadań przez Krajową Administrację Skarbową - w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 13 z wyjątkiem nazwy uzyskanego tytułu zawodowego;
4)
wójtom, burmistrzom i prezydentom miast w celu weryfikacji prawa do Karty Dużej Rodziny - w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 13;
4a)
wojewodom - w celu prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy - w zakresie danych, o których mowa w ust. 1;
4b)
Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w celu prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy, w sprawie sprzeciwu, w przypadku, o którym mowa w art. 149b ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, i konsultacji zgodnie z art. 68-71 tej ustawy - w zakresie danych, o których mowa w ust. 1;
4c)
Komendantowi Głównemu Straży Granicznej oraz komendantom oddziałów Straży Granicznej i komendantom placówek Straży Granicznej - w celu realizacji ich zadań, w szczególności określonych w art. 1 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061, z późn. zm.) - w zakresie danych, o których mowa w ust. 1;
4d)
instytucjom kredytującym i bankom, o których mowa w art. 103a ust. 2 - w celu weryfikacji statusu studenta przy zawieraniu i obsłudze umowy kredytu studenckiego, umowy kredytu na studia medyczne albo umowy o inny kredyt na studia przyznawany przez instytucje kredytujące na warunkach określonych przez te instytucje studentom, których wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie przekracza wysokość uprawniającą do otrzymania kredytu studenckiego ogłoszoną na podstawie art. 98 ust. 4 - w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 8, 9 i 13;
5)
innym podmiotom, jeżeli inne ustawy tak stanowią.
4. 
Danych osobowych objętych wykazem nie udostępnia się.
5. 
Wykaz nie obejmuje studentów uczelni wojskowych będących żołnierzami.